Stanovisko LOS pro Žádosti o dotaci ze SP SZP 2023-2027 – intervence 38.73

Lesní ochranná služba vydává standardizované Stanovisko LOS pro účely poskytování dotací na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu (dále jen SP) Společné zemědělské politiky (dále jen SZP) na období 2023–2027 pro intervenci 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch.
Podrobné informace naleznete na odkazech 2. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze SP SZP 2023–2027 a znění Pravidel.

Kde získat Pravidla pro dotace ze SP SZP na intervenci 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch?
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci SP SZP na období 2023 – 2027 pro intervenci 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch lze stáhnout na stránkách Ministerstva zemědělství (viz také odkaz „znění Pravidel“ v úvodu) nebo na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Jak postupovat ve věci získání Stanoviska LOS?
Nejprve je třeba kontaktovat pracovníka LOS a domluvit si termín terénního šetření. K tomu je třeba mít ze „Specifických podmínek Pravidel“ připravenu Přílohu č. 4 „Podklady pro posouzení kalamitní situace na lesním majetku“, kterou potvrdí odborný lesní hospodář. V oddíle A) této přílohy se uvede identifikace žadatele a jeho lesního majetku.  V oddíle B) se do tabulek uvádějí pouze porostní skupiny a jejich části, na které žadatel míní žádat dotaci. U každé porostní skupiny se uvede její celková výměra a plocha zasažená kalamitou, přičemž podíl zasažené plochy musí být nad 20 % celkové výměry porostní skupiny. Další, a pro terénní šetření neméně důležitou součástí, je obrysová mapa s vyznačením předmětu projektu. Do ní je třeba co nejpřesněji zakreslit hranice kalamitních ploch. Tím se dostáváme k další fázi, kterou je vlastní terénní šetření LOS. Dle rozsahu lesního majetku a jeho poškození je zkontrolováno celé území postiženého lesa nebo vybrané části, kdy se porovnává skutečný stav s údaji uvedenými v „Příloze č. 4“. Pokud je vše v pořádku, je vystaveno „Stanovisko LOS„, které je žadateli zasláno (nebo si jej může osobně vyzvednout). Je zřejmé, že celé řízení nelze provést okamžitě a je proto třeba počítat s dobou vyřízení cca 1 – 2 týdnů.

Odlišnosti v případě požadavku na financování obnovy lesních porostů kalamitně poškozených suchem
V případě požadavku na financování obnovy lesních porostů poškozených suchem existuje podle schválených a platných „Specifických podmínek Pravidel“ pro intervenci 38.73 několik odlišností od kalamit způsobených jinými škodlivými faktory:
– Na porostní skupině, na které bude realizován projekt, musí být podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle platné lesní hospodářské osnovy zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) minimálně 30 % nebo borovice (Pinus spp.) minimálně 30 %.
– Při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem musí být pro vydání stanoviska na porostní skupině, na které bude realizován projekt, stojící stromy nebo alespoň rozpracovaná obnova se stojícími stromy v množství umožňujícím posouzení kalamitního rozsahu způsobeného suchem.
– Výdajem, na který nemůže být poskytnuta dotace, je umělá obnova sadbou a síjí smrku ztepilého (Picea abies).
– Při vydávání Stanoviska LOS bude přihlédnuto ke skutečnosti, zda-li se předmětné porostní skupiny, na které je požadována podpora, nacházejí v oblastech ohrožených suchem. Tuto skutečnost si žadatelé mohou ověřit na odkazu:
ÚHÚL: Oblastní plány rozvoje lesů (uhul.cz)
nebo
DsUhul
Na levé straně okna je symbol „vrstev“ (popisek „Vybrat mapu“). Po kliknutí na tuto položku systém nabídne datové zdroje (ÚHÚL, LČR, VÚLHM atd.), kde lze zvolit mapovou vrstvu „Náhrady kalamitního poškození suchem“ pro příslušný rok vzniku poškození. Pod symbolem vrstev se nachází symbol „L“ (popisek „Mapová legenda“), po jehož volbě jsou zřejmé oblasti s možností náhrad a bez této možnosti.

Kdy proběhne příjem Žádostí o dotaci na intervenci 38.73?
Příjem Žádostí na intervenci 38.73 bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře a to v rámci 2. kola příjmu žádostí v termínu od 21. 11. 2023 od 8:00 hodin do 12. 12. 2023 do 18:00 hodin (více zde).

Do kdy musí být doloženy přílohy (tj. např. Stanovisko LOS) k Žádosti o dotaci?
Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly doporučeny k financování, předloží povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz Specifické podmínky Pravidel), a případně aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci nejpozději do 16. 4. 2024 do 18:00 hodin.
Předložení příloh se provádí prostřednictvím Portálu farmáře. V případě, že nebude odeslání příloh prostřednictvím Portálu farmáře ze strany žadatele provedeno v uvedeném termínu, bude ukončena administrace Žádosti.

Je možné v rámci terénního šetření řešit i běžnou poradní službu LOS?
V průběhu terénního šetření lze současně řešit i běžnou poradní službu, je však vhodné o tom předem informovat (zabezpečení přítomnosti specialisty na danou problematiku, pomůcek na odběr vzorků atd.).

Koho v případě zájmu o Stanovisko LOS kontaktovat?
Hlavní kontaktní osobou pro příjem žádostí o Stanovisko LOS je Ing. Jan Liška (tel.: 602 298 804, e-mail: liska@vulhm.cz). Oblast Čech primárně řeší Ing. Jan Liška, oblast Moravy a Slezska Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D. (tel.: 602 277 596, e-mail: lubojacky@vulhm.cz).
Vedoucí LOS: Ing. Miloš Knížek, Ph.D. (tel.: 602 351 910, e-mail: knizek@vulhm.cz)

Korespondenci zasílejte na poštovní adresu:

VÚLHM, v. v. i.
k rukám …(jméno)
Strnady 136
156 00 Praha 5 – Zbraslav

(Pozor – korespondenční adresa se liší od oficiální adresy ústavu)