Projekty

Název projektu:Výzkum možnosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách
Číslo:Benefit 7 / Cíl 3 – LP č. 3630758
Rok:1980 - 2009
Poskytovatel:VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MZe
Koordinátor: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
Řešitel: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Popis projektu

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (leader partner) řeší ve spolupráci s partnery (Lesy ČR, Povodí Ohře, Biologické centrum AVČR, Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge a Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV správa přehrad) možnost minimalizace obsahu organických škodlivin ve zdrojích pitných vod. V roce 2010 byly na vzorové lokalitě Fláje, která je zdrojem pitných vod jak pro českou, tak saskou stranu, provedeny podrobné rozbory lokality a uskutečněny výsadby vhodných druhů lesních dřevin, po jejichž vyhodnocení budou navržena vhodná opatření minimalizace škodlivin v pitné vodě v souladu s potřebou zachovat a podpořit stabilitu místních ekosystémů.