Projekty

Název projektu:Změny v lesních půdách po kalamitní težbě – vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků
Číslo:QK22020217
Rok:2022 - 2024
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Řešitel: Ing. Věra Fadrhonsová, doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Mgr. Kateřina Neudertová-Hellebrandová, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Řešitel cizí:RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D. (ČZU), Ing. Martin Valtera, Ph.D. (MENDELU)
Spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., Ing. Karel Němeček, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., Ing. Radim Vašát, Ing. Jiří Volánek, Ing. Ladislav Holík, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:ČZU v Praze, fakulta APPZ, MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta

Popis projektu

Cíle projektu:

  • Vyhodnotit změny v lesních půdách na kalamitních holinách, kvantifikovat změny v sekvestraci uhlíku a
    predikovat jejich vývoj v souvislosti s postupem kůrovcové kalamity.
  • Modelovat očekávané změny sekvestrace půdního uhlíku v důsledku změny druhové skladby lesů.
  • Posoudit rizika ztráty živin a uvolňování potenciálně rizikových prvků z lesních půd do povrchové vody.
  • Navrhnout hospodářské postupy pro podporu sekvestrace půdního uhlíku a dalších funkcí půd na
    kalamitních plochách.

Projekt je navržen jako tříletý a jeho řešení je rozděleno do pracovních balíčků (WP) tak, aby v souladu
se zadáním výzvy vyhlášené v Podprogramu II bylo možné realizovat požadované výstupy:
WP1: Zpracování dostupných dat z existujících databází, výběr ploch pro hodnocení změn,
WP2: Odběr a analýza vzorků půdy pro hodnocení změn na kůrovcových sečích,
WP3: Hodnocení vlivu postupného odlesňování na kvalitu vody,
WP4: Sumarizace, modelování, zpracování výstupů.