Projekty

Název projektu:Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh
Číslo:TA04021532
Rok:2014 - 2017
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Městské lesy Hradec Králové a.s.

Popis projektu

Cílem projektu je optimalizovat postupy hospodaření v borových a březových porostech 1. a 2. lesního vegetačního stupně s ohledem na zásoby biomasy a hlavních živin v jednotlivých komponentech lesních ekosystémů, a to jak v nadzemní biomase, tak i v kořenech a lesní půdě. Navržené nové postupy budou směřovat k využití produkčního potenciálu těchto porostů z hlediska kvantity i kvality produkce tak, aby byl minimalizován dopad těžby lesní biomasy na lesní prostředí v kontextu s trvale udržitelným lesním hospodařením. Řešení projektu bylo zahájeno 1. 7. 2014 a v první fázi byly založeny série experimentů v mladých borových a březových porostech na území partnera projektu Městské lesy Hradec Králové a.s. V souladu s metodikou projektu probíhá také odběr vzorků pro šetření biomasy nadzemní a podzemní biomasy a dále jsou vyhodnocovány dlouhodobé série s výchovou borovice a břízy založené v dalších oblastech ČR.