Projekty

Název projektu:Využití genomiky a genetického inženýrství pro vyhledávání a přípravu genotypů rostlin schopných degradovat kontaminanty životního prostředí
Číslo:2B06187
Rok:2006 - 2011
Poskytovatel:MŠMT
Koordinátor: RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Řešitel: RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Ing. Petra Žáčková, RNDr. Tomáš Vaněk, CSc., RNDr. Martin Vágner, CSc.

Popis projektu

Bioremediace získávají stále na významu jako alternativní technologie odstraňování kontaminant (těžké kovy, problémové organické sloučeniny) životního prostředí. Fytoremediace tj. využití zelených rostlin k odstraňování kontaminant z půdy a vody nabízí efektivní, nedestruktivní a levný způsob odstraňování kontaminat. Cílem projektu je využití postupů genomiky a genetického inženýrství pro vyhledání účinných genotypů rostlin vhodných pro fytoremediace, významných genů a jejich využití pro transformaci druhů s vysokou tvorbou biomasy. V rámci projektu budou studovány inducibilní geny zjm. A. thaliana a mydlice lékařské. U mydlice lékařské předpokládáme, že identifikované geny budou klonovány, sekvenovány a připraveny pro transformaci r. Populus. Budou optimalizovány metody transformace dalších druhů zjm. Canabis sativa jako významného producenta biomasy. Výsledkem budou jak teoretické poznatky o reakci genomu, proteomu a metabolomu vybraných druhů na přítomnost kontaminant v prostředí a studium vnitrodruhové variability genových zdrojů této odpovědi na straně jedné a praktické uplatnění ve formě nově odvozených genotypů využitelných v odpadních vodách a plochách těžce narušených průmyslovou výrobou a jinými aktivitami člověka na straně druhé. Současně budou vyvinuty metodiky a postupy využitelné pro další aplikace.