Projekty

Název projektu:Modelový postup molekulárně genetické charakterizace genové základny jako podklad pro účely rozhodování státní správy v oblasti zachování a reprodukce genetických zdrojů
Číslo:QJ1530294
Rok:2015 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je vyvinutí obecného postupu umožňujícího zhodnotit genetickou diverzitu populací zájmových dřevin, které mají být zahrnuty do komplexu genových základen v rámci jejich vyhlašování. Metodika bude sloužit orgánům státní správy pro účely racionalizace a objektivizace jejich rozhodování v rámci provádění dotační politiky na základě Národního programu stanoveného zákonem č. 149/2003 Sb. V průběhu řešení budou u vytipovaných donorových jedinců smrku ztepilého z vybraných porostů modelové genové základny provedeny fenotypová šetření a analýzy DNA pro studium genetické variability. Zjištěné genetické charakteristiky donorových stromů i výsledky jejich fenotypové charakterizace budou statisticky vyhodnoceny a získané výstupy budou interpretovány v kontextu platných pravidel na udělování dotací vlastníkům lesa za účelem vyhlašování a obhospodařování genových základen.