Projekty

Název projektu:Bohatě strukturované smíšené porosty jako klíčová forma adaptace lesního hospodářství na probíhající změny klimatu
Číslo:TQ03000107
Rok:2024 - 2025
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jakub Černý, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jakub Černý, Ph.D., Ing. Jan Cukor, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Renáta Smolíková Dis., Mgr. Nikola Švorc-Štěpánová, Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., Ing. Kateřina Brynychová, Lucie Šedivá, Ing. Martin Kománek, Ing. Aneta Bůžková
Spoluřešitel cizí:Mendelova univerzita v Brně, Městské lesy Hradec Králové, a. s.

Popis projektu

Cílem projektu je hodnocení a porovnání bohatě strukturovaných smíšených kmenovin borovice, buku, dubu a smrku se stejně starými monokulturami i stejnověkými smíšenými porosty se zastoupením těchto dřevin z pohledu vlivu struktury porostu na (i) intra- a inter-specifickou konkurenci ve vztahu k objemové produkci, (ii) výskyt a intenzitu škod zvěří, (iii) vitalitu lesních dřevin a (iv) ekonomické zhodnocení jejich kvalitativní produkce, kdy uvedené cíle odpovídají jednotlivým klíčovým oblastem (KO). V projektu bude zjišťováno, zda strukturně bohatší porosty, které je doporučováno pěstovat v rámci lesnických adaptačních opatřeních na změny klimatu, mají vliv na produkci, a zda vedou k nižšímu výskytu poškození zvěří, k udržení či zlepšování vitality a ke změně sortimentní skladby. Vybrané porosty reprezentují typické stanovištní podmínky napříč vertikálním gradientem 2. – 7. lesního vegetačního stupně.