Projekty

Název projektu:Meliorační potenciál pionýrských druhů dřevin při obnově kalamitních holin a degradovaných stanovišť
Číslo:TQ03000234
Rok:2024 - 2025
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jakub Černý, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jakub Černý, Ph.D., Mgr. Nikola Švorc-Štěpánová, Lucie Šedivá, RNDr. Olga Vindušková, Ph.D., Ing. Aneta Bůžková
Spoluřešitel cizí:Univerzita Karlova, Městské lesy Hradec Králové, a. s.

Popis projektu

Cílem projektu je (i) zpracování meta analýzy vlivu různých pionýrských druhů dřevin na biologické vlastnosti půd, meliorační efekt a jejich účinek na uchycení cílových klimaxových dřevin, (ii) porovnání vlivu jejich půdních vlastností na růst dřevin v podrostu pomocí studie experimentálních podsadeb a sukcesních ploch (iii) porovnání půdních vlastností pod různými dřevinami a různými způsoby obnovy porostu, (iv) analýza vztahu tzv. leaf traits (specifická listová plocha, koncentrace N a P v listoví, délka života asimilačního aparátu) k půdním vlastnostem a uchycení dřevin a (v) zpracování certifikované metodiky a organizace workshopů, které se věnují vhodnému výběru druhů přípravných dřevin, jejich melioračnímu efektu a obnově velkoplošných holin a degradovaných stanovišť. Projekt je řešen v rámci tří klíčových oblastech (KO). KO 1 Požadavky cílových druhů dřevin na vlastnosti půdy a indikátory jejich prosperity, KO 2 Vliv pionýrských dřevin a pěstebních postupů na půdu a KO 3 Syntéza: volba pionýrských dřevin dle cílového druhu.