Projekty

Název projektu:Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR
Číslo:QK1920184
Rok:2019 - 2021
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. František Havránek, CSc.
Řešitel: Ing. František Havránek, CSc., Ing. Jan Cukor, Ph.D., doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Popis projektu

Cílem řešení bylo v reakci na situaci AMP navrhnout a ověřit terénní  technické a biologickém postupy pro lokalizaci potenciálních zdrojů a prevenci šíření infekce v populaci divokých prasat, analýza dopadu hospodářských a anti-AMP opatření na populační dynamiku a chování divokých prasat v základních typech environmentálních podmínek lokalit a výskytem černé zvěře.