Projekty

Název projektu:Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů
Číslo:TA02021250
Rok:2012 - 2016
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D.
Řešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze
Spoluřešitel cizí:B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.

Popis projektu

Základním cílem projektu je najít pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy vybraných druhů lesních dřevin na lesním majetku společnosti Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o. a dále tyto poznatky zobecnit pro využití v širším (regionálním) měřítku. Dílčími cíli projektu nutnými pro dosažení cíle základního jsou pěstební a ekonomické analýzy dlouhodobých experimentů s výchovu porostů složených z pro tento podnik hospodářsky nejvýznamnějších dřevin (smrk, buk). Stejné analýzy jsou prováděny i v rámci nových experimentů založených ve vybraných porostech na území společnosti B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o. Výsledkem projektu budou nové modely výchovy konstruované diferencovaně v závislosti na věku, druhu dřeviny a stanovištních podmínkách, které mají předpoklad významně zvýšit ekonomický výnos z lesa, a to při dosažení všech důležitých pěstebně-biologických efektů. Tyto modely budou předány výše uvedené společnosti a zahrnuty do rámcových směrnic hospodaření do konce navrhovaného období řešení projektu (2016). Obecnější metodické přístupy vycházející z výsledků projektu budou pro širší využití v praxi dostupné prostřednictvím certifikované metodiky.