Projekty

Název projektu:Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie
Číslo:QJ1220316
Rok:2012 - 2016
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Tomáš Petr, Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
Řešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze
Spoluřešitel cizí:Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Popis projektu

Cílem projektu je vyhodnotit změny v růstu hlavních hospodářských dřevin ČR, určit dopady na celkovou produkci lesů (včetně ekonomického zhodnocení možných ztrát) a vypracovat doporučení pro management lesa zmírňující možný negativní vývoj. Projektem bude vyřešena kvantifikace očekávaných změn v produkci hlavních dřevin a možných změn v jejich rozšíření pro jednotlivé vegetační stupně a přírodní lesní oblasti. Část projektu, garantovaná VÚLHM, v. v. i. Strnady, je zaměřena na využití databází a na novém měření dlouhodobých ploch útvaru ekologie lesa a útvaru pěstování lesa (VS Opočno) pro účely dosažení vytýčeného cíle. V rámci řešení projektu jsou zpracovávána data o tloušťkových a výškových přírůstech, o mortalitě a uskutečněných zásazích na dlouhodobých experimentálních objektech.