Projekty

Název projektu:Postupy lesnického hospodaření v lesích vyšších poloh pro zajištění udržitelné bilance živin, sekvestrace uhlíku a udržení organické hmoty v lesních půdách
Číslo:TH02030659
Rok:2017 - 2020
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Kinský Žďár, a. s.

Popis projektu

Cílem projektu je zjistit klíčové parametry bilance živin, uhlíku a organické hmoty v lesních půdách v podmínkách hospodářství vyšších poloh (pátý a šestý lesní vegetační stupeň) v lesích s významnou produkční funkcí. Zmapovat stav půd a reálných možností využití těžebních zbytků, které neohrozí půdní vlastnosti. Doporučit vhodné postupy pro nakládání s těžebními zbytky dle stanovišť. Stanovit vliv intenzity prořezávek a probírek a nakládání s vytěženými stromy na bilanci živin uhlíku a organické hmoty. Posoudit vliv současného přihnojování porostů a poskytnout praktické postupy pro dlouhodobě udržitelné lesnické hospodaření při zachování produkční schopnosti i environmentálních funkcí lesních půd.

Výstupy projektu:

Vlastnosti lesních půd v majetku KINSKÝ Žďár, a. s., soubor map 2018

Nakládání s těžebními zbytky v lesním hospodářství, článek v časopise Lesnická práce, 12/2019, str. 34-37

Doporučené metody nakládání s těžebními zbytky v lesních porostech s významnou produkční funkcí z hlediska udržitelnosti bilance hlavních živin, certifikovaná metodika, 2021