Projekty

Název projektu:Vliv odlesnění na vodní režim malých povodí
Číslo:QK22010189
Rok:2022 - 2025
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vícha, Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D., doc. RNDr. Jan Unucka, Ing. Jan Jurdič
Spoluřešitel cizí:Český hydrometeorologický ústav, Biskupství ostravsko-opavské

Popis projektu

Cílem projektu je kvantifikovat změny vodního režimu tří malých lesních povodí v Hrubém Jeseníku v souvislosti s probíhajícím odlesněním – důsledkem kůrovcové kalamity. Identifikovat rizika v oblasti snížené infiltrace a retence, zvýšené eroze, snížené schopnosti tlumit přívalové srážky a změn v kvalitě odtékající vody a to i v důsledku postupů lesnického managementu při zpracování kalamity. Navrhnout opatření, která tato rizika minimalizují. Projekt je řešen v šesti pracovních blocích: i) tvorba srážkových map povodí, ii) tvorba map půdní vlhkosti a jejích změn, iii) hydrologické modelování, iv) hodnocení chemismu odtoku, v) hodnocení změn stavu lesních porostů a lesnického managementu, vi) doporučení vhodných hospodářských postupů pro minimalizaci rizik.