Projekty

Název projektu:Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky
Číslo:SS01010574
Rok:2020 - 2023
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.
Řešitel: Ing. Radim Matula, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Mgr. Martin Kopecký, Ph.D., Ing. Roman Plichta, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:ČZU Praha, BÚ AV ČR, MENDELU Brno

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu je kvantifikovat dopady sucha na růst a stabilitu hlavních, lesnicky významných druhů dřevin v klimatickém gradientu České republiky prostřednictvím systematické sítě automatických dendrometrů a mikroklimatických čidel. Cílem bude identifikovat limitní klimatické podmínky, ve kterých jsou jednotlivé druhy dřevin v současnosti stresovány a ve kterých tak, při předpokládaném vývoji klimatu, nebudou schopny dlouhodobě odrůstat. Cílem bude rovněž využít získané výsledky pro formulaci praktických doporučení pro využití jednotlivých druhů v lesním hospodářství s ohledem na jejich odolnost a produkci v podmínkách sucha. Dále bude cílem poskytnout obecná doporučení pro zvýšení odolnosti lesů vůči klimatické změně prostřednictvím změny druhové skladby.