Projekty

Název projektu:Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem globální klimatické změny
Číslo:QK21010335
Rok:2021 - 2024
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.
Řešitel: Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Jana Hacurová, Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Jakub Černý, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Mgr. Tomáš Fér, Ph.D., Ing. Jan Světlík, Ph.D., Ing. Radek Kajfosz
Spoluřešitel cizí:Univerzita Karlova, Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze

Popis projektu

Projekt řeší:

Produkční potenciál modřínu opadavého v porostních směsích a jeho přírůstovou reakci při výchově i obnově lesních porostů, ve kterých je přimíšený, a to i ve vazbě na formu tohoto smíšení.

Ekologické nároky a možnosti využití přirozené obnovy modřínu v široké škále forem obnovního rozpracování (od obnovy na holých sečích až po obnovu pod rozvlněnou porostní clonou), sledování úrovní fotomorfogeneze a schopnosti se aklimovat na různé pěstebně-ekologické podmínky obnovních sečí, účinný dosah jeho přirozené obnovy.

Mikroklimatickou funkci modřínu v přípravných porostech vzhledem k růstu klimaxových stín snášejících dřevin (rostoucích pod ekologickým krytem přípravného porostu modřínu).

Paleobotanický výzkum postglaciálního vývoje druhové skladby lesů na našem území s důrazem na detekci přítomnosti modřínu; se samostatnou výzkumnou podoblastí v podobě analýzy nejstarších historických pramenů o jeho historickém výskytu a dále s podoblastí jeho přítomnosti v historických dřevěných konstrukcích.

Molekulárně-genetickými (fylogeografickými) analýzami původu našich populací modřínu (s případně možnými detekcemi lokální refugiality).

Interakcí modřínu s ohroženými druhy rostlin a společenstev a protichůdnými vlivy jeho nepříznivého pH opadu na straně jedné a velké propustnosti světla jeho korunovým zápojem na straně druhé.