Projekty

Název projektu:Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd
Číslo:QI112A201
Rok:2011 - 2014
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Luboš Borůvka, Radim Vácha
Řešitel cizí:ČZU v Praze
Spoluřešitel cizí:VÚMOP

Popis projektu

Nositelem projektu je Česká zemedělská univerzita v Praze, dalšími spolupracujícími pracovišti jsou Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Masarykova univerzita v Brně. Cílem projektu je navrhnout a ověřit metodiku pro hodnocení kontaminace lesních půd a pro následné hodnocení zejména ekologických, ale i zdravotních rizik v podmínkách konkrétních lesních porostů. Bude identifikována a charakterizována celková zátěž lesních půd rizikovými prvky a persistentními organickými polutanty a z této zátěže vyplývající potenciální ekologická rizika zejména pro půdní organismy, vegetaci a lesní ekosystémy jako celek. Vyhodnocení vlivu na půdní biotu bude mít zásadní význam, protože mikrobiální společenstva jsou považována za hlavní bioindikátory půdního zdraví, a referenční hodnoty pro parametry půdních mikrobiálních společenstev dosud chybí.