Projekty

Název projektu:Adaptace lesů na změnu klimatu v Brdské vrchovině
Číslo:CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy — LIFE-2021-SAP-CLIMA
Rok:2023 - 2027
Poskytovatel:LIFE21
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavel Češka, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:VLS, s. p., ČZU v Praze, Staatsbetrieb Sachsenforst

Popis projektu

Hlavním cílem projektu LIFE Adapt Brdy je adaptace lesních porostů na změnu klimatu na území Brdské vrchoviny (území bývalého vojenského prostoru), zvýšení jejich schopnosti odolávat biotickým a abiotickým faktorům. Důležitá je také replikace dobré praxe přírodě blízkého managementu v jiných lokalitách ve střední Evropě. Projekt úzce souvisí se Strategií EU pro přizpůsobení se změně klimatu a Lesní strategií EU do roku 2030. Projekt je zaměřen na zavedení přírodě blízkého hospodaření na divizi Hořovice (VLS, s. p.) s důrazem na maximální využití přirozené obnovy stanovištně vhodných dřevin, zavedení rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a stavem lesa a směřování k principům výběrného hospodaření. Nedílnou součástí projektu je i sdílení dobré praxe a replikace výstupů pro další území v ČR a ve středoevropském regionu a zvýšení povědomí veřejnosti o lesnickém hospodaření a o aktivních řešeních dopadu změny klimatu na lesy. VÚLHM, v. v. i., je v projektu zapojen prostřednictvím útvaru Pěstování lesa, Výzkumné stanice Opočno, který se specializuje na výzkum a poradenství v oblasti zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů a to včetně přesahu do hospodářské úpravy lesů. V projektu je VÚLHM, v. v. i., zodpovědný zejména za tvorbu a úpravy rámcových směrnic hospodaření v lesních hospodářských plánech a interních směrnic a postupů (příruček) a jejich implementaci do praxe.

Více informací zde.