Projekty

Název projektu:Charakterizace vybraných druhů topolů a jejich odolnosti vůči suchu pomocí sekvenování nové generace
Číslo:TJ02000217
Rok:2019 - 2021
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Eva Pokorná, Ph.D.
Řešitel: Ing. Eva Pokorná, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je vyhledání genotypů různých druhů topolů odolných, příp. méně citlivých ke stresu suchem. Postup: 1) terénní šetření a výběr jedinců na základě posouzení jejich fenotypových vlastností na rizikových lokalitách, 2) testování odolnosti vypěstovaných řízkovanců z vyselektovaných jedinců řízeným nádobovým experimentem, 3) zhodnocení genetické variability pokusného materiálu pomocí molekulárních markerů detekujících polymorfní úseky mikrosatelitových lokusů DNA, 4) sekvenování transkriptomů k suchu rezistentních a senzitivních genotypů topolů pomocí analýz diferenciální genové exprese, 5) finalizace metodického postupu identifikace odolných jedinců, 6) ověření vypracované metodiky na náhodném vzorku topolů.