Projekty

Název projektu:Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou?
Číslo:TO01000345
Rok:2021 - 2024
Poskytovatel:TAČR – Kappa, Norské fondy
Koordinátor: Ing. et Ing. Pavel Bednář Ph.D.
Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Horáček, Ing. et Ing. Pavel Bednář Ph.D., Ing. Jan Světlík, Ph.D., Ing. Pavel Češka Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Jana Hacurová, Ing. Jakub Černý, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Mendelova univerzita v Brně; Vojenské lesy a statky, s. p.

Popis projektu

Popis projektu: Cílem projektu je analyzovat schopnost hospodářských lesů zajišťovat významné ekosystémové funkce – produkční (včetně ukládání uhlíku) a regulační/klimatizační (regulaci energetické bilance a vodního cyklu v krajině i porostu), a to ve spolupráci s norským partnerem na území ČR a Norska. Tyto schopnosti jsou zkoumány v závislosti na stanovištních podmínkách, adaptačním potenciálu převažující dřevinné skladby (smrk, borovice a buk), možnostech náležitých pěstebních opatření a možnostech praktického zavádění takových opatření do praxe. Cílů bude dosaženo mj. hodnocením časových řad v minulosti, využitím klimatických modelů pro predikci budoucnosti (do roku 2050) a metodami dálkového průzkumu Země validovanými pomocí podrobných pozemních šetření v případových studiích na vlastních plochách a ve správě VLS.

Finanční podpora: Projekt Forests4Society je podpořen grantem ve výši 1 463 000 € z Islandu, Lichtenštejnska a Norska skrze fondy EHP a Technologickou agenturu České republiky.

Trvání projektu: 01/2021 – 04/2024

Zkratka: Forests4Society