Projekty

Název projektu:Vodní režim v krajině – studie současného stavu a návrh opatření k dosažení optimálních podmínek
Číslo:SOD O-16/2016
Rok:2016 - 2018
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.
Řešitel: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:EKOTOXA, s. r. o. Brno

Popis projektu

Bude provedena analýza zpracovaných studií odtokových poměrů, studií návrhů protipovodňových opatření, návrhů revitalizací a úprav vodních toků atd. Ve spolupráci s LČR se vytvoří databáze „pasportu“ výše uvedených vodních děl. S využitím podkladů zpracovaných v analytické části, provedených terénních průzkumů a podkladů digitálního modelu terénu budou vytipovány lokality a profily vhodné pro návrh nových typů opatření. Dále budou navržena doporučení změny lesnického hospodaření ve vztahu k vodní komponentě krajiny (snížení, zvýšení desukce, zvýšení infiltrace, snížení eroze apod.).