Projekty

Název projektu:Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice
Číslo:QK1920163
Rok:2019 - 2021
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

Popis projektu

Kvalita lesních půd je významný faktor ovlivňující produktivitu i stabilitu lesních ekosystémů), který může být i limitujícím faktorem pro dlouhodobou udržitelnost lesního hospodářství. Stav lesních půd je rovněž jedním ze základních faktorů, který ovlivňuje potenciál adaptace ekosystémů na změnu klimatu, což zohledňuje i Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (MŽP 2016). Současné průzkumy lesních půd v ČR jsou prováděny především třemi resortními institucemi v rámci různých programů a projektů (VÚLHM – monitoring ICP Forests, ÚHÚL – Národní inventarizace lesů, ÚKZÚZ – průzkum půd v imisních oblastech). Současná hustota odběrových míst i rozdíly v metodikách neumožňují dostatečně přesné plošné hodnocení půdních vlastností. K tomu je nutné využít postupy prostorového modelování půdních vlastností. Modely by měly být konstruovány na základě konkrétních vztahů zjištěných v zájmovém území. Cílem projektu je využít veškerá recentní data (posledních 20 let) z různých půdních průzkumů k vytvoření jednotné komplexní databáze, která bude zároveň doplněna o environmentální a geografické parametry, které bude možné využít pro modelování. Část dat bude využita pro tvorbu modelů, část pro jejich verifikaci. Výsledky projektu budou určeny pro využití v praxi, pro státní správu i pro odbornou veřejnost: – návaznost výstupů na systém lesnické typologie a OPRL, – tvorba podkladů pro racionální ochranu lesních půd i pro meliorační zásahy, – hodnocení trendů dalšího vývoje půdních vlastností pro zajištění udržitelného hospodaření v lesích. – výstupem projektu bude i návrh systematické metodiky průzkumu lesních půd v ČR.

Výstupy projektu

Kontrola kvality dat v rozsáhlých databázích chemických vlastností lesních půd (certifikovaná metodika)

Mapa procentuálního obsahu organického uhlíku v lesních půdách

Zásoby prvků v nadložním organickém horizontu lesních půd a zásoby uhlíku v celém půdním profilu

Chemické vlastnosti svrchních minerálních vrstev lesních půd a ohrožení lesních půd acidifikací a nutriční degradací

Návrh systematického průzkumu lesních půd v České republice (certifikovaná metodika)