Projekty

Název projektu:Metodické postupy molekulárně genetického ověřování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin s cílem chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin v rámci opatření pro zachování a rozvoj agrobiodiverzity
Číslo:QJ1330240
Rok:2013 - 2017
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., RNDr. Václav Buriánek, Ing. Jiří Čáp, Ing. Bc. Jaroslav Dostál, Ing. Olga Trčková

Popis projektu

Cílem projektu bylo získání nových poznatků umožňujících kontrolu identity zdrojů reprodukčního materiálu vybraných dřevin využitím optimalizovaných molekulárně-genetických metod. Získané poznatky budou využity státní správou v oblasti lesního a vodního hospodářství (MZe, MŽP) a koordinátorem Národního programu (ÚHÚL) při tvorbě legislativních předpisů a dotační politiky ČR. V rámci řešení projektu byly zjišťovány vhodné genové markery, byla založena databáze a byl vytvořen archiv referenčních vzorků s možností dalšího rozšiřování. Byly vypracovány metodické postupy ověřování identity klonů/ortetů pro jednotlivé druhy dřevin. Komplexního řešení dané problematiky bude dosaženo zapojením vlastníků zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin, podnikatelů, výzkumu a orgánů státní správy do systému ověřování identity zdrojů reprodukčního materiálu.