Projekty

Název projektu:Aktualizace Lesnicko-typologického klasifikačního systému včetně stanovení předpokládaného vývoje lesních vegetačních stupňů s vyhodnocením vlivu mezo a mikroklimatu s ohledem na probíhající klimatické změny a jejich predikce
Číslo:QL24020351
Rok:2024 - 2026
Poskytovatel:MZe, Program ZEMĚ II
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Maděra, Mgr. Tomáš Černý, Ph.D., RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Václav Zouhar
Spoluřešitel cizí:Mendelu v Brně, ČZU v Praze, ČHMÚ

Popis projektu

Cílem projektu je aktualizace systému lesnické typologie v měnících se klimatických podmínkách pro potřeby hospodářské úpravy lesů. Bude provedena analýza stavu typologického systému, dynamiky a trendů jednotlivých klimatických prvků i vybraných indexů, dále srovnání vybraných klimatických období, vyhodnocení porostních měření podle lesních vegetačních stupňů (LVS) z hlediska mikroklimatu ve vztahu k makroklimatu. Dále analýza dynamiky fenofází vybraných dřevin, klimaticko-růstových vztahů napříč LVS a predikce možného posunu výškového rozšíření lesních dřevin a bioindikačně významných bylin a trav v závislosti na scénářích vývoje klimatu. Výsledkem budou metodika, mapy a návrhy úprav související legislativy, případové studie u spolupracujících podniků, publikace a seminář.