Projekty

Název projektu:Management biotopů s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovských hor
Číslo:3201200001
Rok:2021 - 2023
Poskytovatel:Norské fondy, Státní fond životního prostředí České republiky
Koordinátor: Ing. Lucie Hambálková
Řešitel: Ing. Lucie Hambálková, Ing. Jan Cukor, Ph.D., Ing. Jana Danysová
Spoluřešitel cizí:Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Popis projektu

Početnost tetřívka obecného byla ve Vojenském újezdu Hradiště v roce 2006 dle údajů AOPK odhadována na 20 – 25 kohoutků (Tejrovský, Hora 2006). Početnost zbytkové populace je v oblasti ohrožena zejména zarůstáním vhodných biotopů sukcesní vegetací, která poskytuje vhodná stávaniště pro predátory. Negativní vliv narůstající početnosti predátorů na populaci tetřívka je dokumentován v řadě studií, které se zabývají ochranou a stabilizací tohoto druhu v rámci celého areálu přirozeného rozšíření (např. Jahren, et al. 2016; Smedshaug et al. 1999).

Řešení je proto zaměřeno zejména na úpravy zarůstajících stanovišť, na kterých se zbytková populace nachází. Stanoviště, ve kterých dojde v rámci projektu k úpravám biotopu (odstranění sukcesních nárostů půdní frézou), budou vybrána na základě jarního monitoringu tokajících tetřívků (popsání současného stavu). V následujících letech tak bude možné vyhodnotit efektivitu provedených úprav. Z úprav biotopu budou profitovat také další zvláště chráněné a ohrožené druhy ptáků, které se v zájmové oblasti Vojenského újezdu Hradiště nacházejí (Tejrovský, Hora 2006).

Cílem je podpora a stabilizace zbytkové populace tetřívka v zájmové oblasti Doupovských hor. Podpora bude realizována prostřednictvím mozaikovitého otevření zarůstajících biotopů. Tímto managementovým opatřením, které bude zaměřeno na odstranění sukcesní vegetace, vzniknou otevřené plochy vhodné pro tok a hnízdění tetřívka. Odstraněním sukcesní vegetace budou zároveň omezena stanoviště vhodná pro predátory hnízd a dospělých jedinců tetřívka (zejména liška obecná, kuna skalní či prase divoké).

Webové stránky projektu: https://www.pomahametetrivkovi.cz/