Projekty

Název projektu:Mapování vlivu přízemního ozonu v lesních ekosystémech ČR
Číslo:O‐16/2021
Rok:2021 - 2026
Poskytovatel:ČHMÚ / TA ČR
Koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., RNDr. Václav Buriánek, Ing. Radek Novotný, Ph.D.

Popis projektu

Jedná se o hodnocení vlivu přízemního ozonu na plochách, které jsou součástí programu ICP Forests (http://icp-forests.net/). Zaměření na plochy intenzivního monitoringu bylo zvoleno z důvodu, že na těchto plochách VÚLHM provádí měření některých meteorologických parametrů (např. teplota a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, sluneční záření), popř. další měření (např. teplota a vlhkost půdy v různých hloubkách). Tyto údaje mohou být využity v průběhu řešení projektu.

Hodnocení probíhá podle metodiky ICP Forests, dvakrát ročně (jarní aspekt, pozdně letní aspekt) a se zaměřením na smrk ztepilý a buk lesní. Při terénním šetření je však sledována přítomnost viditelných symptomů vlivu ozonu na všech druzích, které jsou na sledovaných porostních okrajích přítomné a to jak v bylinném, tak i v keřovém a stromovém patře.

V závěru léta jsou na sledovaných plochách odebírány vzorky listů buku a smrku a je provedeno stavení obsahu malondialdehydu (MDA), produktu oxidativních reakcí, které v buňkách probíhají při působení oxidačního stresu.

Tyto aktivity jsou realizovány formou subdodávky pro projekt ARAMIS, výsledky jsou dvakrát ročně předávány ČHMÚ, který je objednatelem prací u VÚLHM.