Projekty

Název projektu:Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) Karst.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96
Číslo:LD 13007
Rok:2013 - 2016
Poskytovatel:MŠMT
Koordinátor: Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.
Řešitel: Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu bylo retrospektivně vyhodnotit růstovou reakci smrku na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 v Krušných horách za použití dendrochronologických metod a metod analýzy mikroskopické stavby dřeva. V rámci projektu byla využívána data z dvacetiletého hodnocení vitality a stavu výživy na trvalých monitoračních plochách VÚLHM založených na počátku 90. let v mladých smrkových porostech v Krušných horách. Výsledky ukazují, že tloušťkový a výškový přírůst smrku společně s počtem tracheid v radiálním směru jsou citlivými indikátory, které okamžitě reagovaly na stres. Další znaky anatomické stavby dřeva jako velikost buňky a šířka lumenu reagovaly na stres s ročním zpožděním, tloušťka buněčné stěny a podíl pozdního dřeva byly ke stresu citlivé méně. V období 1996 – 2000 přírůst pozitivně koreloval především s teplotami ve vegetačním období, záporný vliv mělo znečištění reprezentované průměrnými měsíčními koncentracemi SO2 v ovzduší a obsahem fluoru v jehličí. V post-stresovém období 2001 – 2013 nebyl již vliv znečištění významný, naproti tomu vzrostl vliv výživy. Tloušťkový i výškový přírůst měly v tomto období pozitivní vztah k obsahům P, Ca a K v jehličí. Projekt byl řešen v rámci mezinárodní akce COST FP1106 STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS.