Projekty

Název projektu:Genetická charakterizace populací dubů s omezenou možností přirozené obnovy a efektivní reprodukce místních genotypů metodou organogeneze pro podporu udržení těchto druhů v jejich přirozených společenstvech
Číslo:TJ01000385
Rok:2018 - 2019
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Eva Pokorná, Ph.D.
Řešitel: Ing. Eva Pokorná, Ph.D., Mgr. Martina Komárková, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Arcibiskupství pražské

Popis projektu

Cílem navrhovaného projektu je snaha o zachování a rozšíření populací dubů z lokalit, na nichž mají značně ztížené podmínky k reprodukci. V rámci udržení jejich výskytu a podpoření biodiverzity v lesních porostech jsou hlavními cíli navrhovaného projektu: 1) provedení terénního šetření a výběru jedinců podle fenotypových vlastností v dané lokalitě, 2) sběr rostlinného materiálu ve fázi dormantních pupenů u ohrožených populací dubů, 3) zhodnocení genetické variability vybraných jedinců pomocí molekulárních markerů detekujících polymorfní úseky mikrosatelitových lokusů DNA, 4) vegetativní množení vybraných jedinců mikropropagační metodou se snahou o dopěstování vybraných dubů pro jejich návrat na lokality a začlenění do lesních porostů.