Projekty

Název projektu:Podpora zbytkových populací zajíce polního (Lepus europaeus) v různých typech zemědělské krajiny: od výzkumu k aplikované ochraně
Číslo:S05010238
Rok:2022 - 2024
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jan Cukor, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Cukor, Ph.D., Mgr. Dušan Rak, Ing. Richard Ševčík, Martin Šálek
Spoluřešitel cizí:ANITRA systems, s.r.o.

Popis projektu

Zemědělská intenzifikace je hlavním faktorem poklesu globální biologické rozmanitosti. Cílem projektu je získání komplexních znalostí o ekologii zajíce polního (Lepus europaeus) jako bioindikátoru kvality zemědělské krajiny, které ve specifických podmínkách ČR zcela chybí. Výsledky budou popisovat faktory ovlivňující populační dynamiku zajíce (preference stanovišť, velikost domovských okrsků, mortalita), které jsou zásadně ovlivňovány způsobem hospodaření. Výsledky budou založeny zejména na GPS telemetrii dospělých jedinců ve vysoce diverzifikované krajině v porovnání s konvenčně obhospodařovanou krajinou. Získané poznatky budou zpracovány ve formě metodiky pro tvorbu trvalých a sezónních úprav zemědělské krajiny, z kterých bude těžit celá řada dalších druhů žijících v agroekosystému.