Projekty

Název projektu:Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku
Číslo:O-50/2015
Rok:2016 - 2018
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., RNDr. Václav Buriánek, Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Josef Frýdl, CSc., Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.

Popis projektu

Komplexní projekt si klade za cíl: i) Zdokumentovat populace chlumního smrku na správách LČR v PLO s významným zastoupením smrku v 1.-3. LVS; ii) Provést terénní šetření na vzorku ploch zaměřené na produkci a výskyt škodlivých biotických činitelů; iii) Zpracovat produkční ukazatele pro smrkové porosty nižších poloh z dat NIL; iv) Provést hodnocení růstových faktorů a zdravotního stavu na smrkových provenienčních plochách se zastoupením chlumního ekotypu; v) Porovnat vývoj zdravotního stavu smrkových porostů nižších, středních a vyšších poloh na základě dat programu ICP Forests; vi) Na modelových plochách zpracovat výsledky měření parametrů vodní bilance smrkových porostů; vii) Zpracovat dostupné informace o potenciálu zdrojů reprodukčního materiálu vhodných ekotypů chlumního smrku; viii) Zpracovat rámcová doporučení pro postupy zakládání a pěstování smrkových porostů nižších poloh.