Projekty

Název projektu:Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky
Číslo:QJ1520037
Rok:2015 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Lukáš Bílek, Ph.D.
Řešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze
Spoluřešitel cizí:Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Městské lesy Doksy, s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu je definovat a analyzovat postupy přírodě blízkého borového hospodářství včetně komplexní kalkulace ekonomické efektivnosti těchto alternativních způsobů pěstování a dopadů na kvalitu dřeva, a tím ověřit jejich relevantnost. Konkrétními cíli projektu je tedy stanovit potenciál trvalé strukturní diferenciace porostů a možnosti využití přirozené obnovy borovice lesní pod clonou mateřského porostu na vybraných typech stanovišť jako základních požadavků přírodě blízkého pěstování lesů. Ve smíšených porostech s borovicí upřesnit poznatky o potenciálu produkce dřeva, obnovy a porostní diferenciace perspektivních porostních směsí. Dále stanovit vliv pěstebních opatření na kvalitativní parametry dřeva borovice lesní. Vzhledem ke komplexnosti problematiky je nedílnou součástí projektu stanovení optimální těžební technologie pro účely přírodě blízkého pěstování lesů s důrazem na bezeškodné kácení a poškození půdy. Na základě výsledků dílčích cílů bude vyjádřena ekonomická efektivnost navržených postupů.