Projekty

Název projektu:Ověření geneticky podmíněné proměnlivosti významných populací lesních dřevin, včetně genetické inventarizace vybraných ekotypů, jako podklad pro aktualizaci souvisejících legislativních předpisů
Číslo:QJ1230334
Rok:2012 - 2016
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.
Řešitel: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je rozšíření a upřesnění poznatků o genetické diverzitě významných populací lesních dřevin získaných zejména na základě DNA analýz. Získané výsledky budou využity pro prognostiku vývoje a strategii záchování těchto populací a pro návrhy podkladů pro státní správu při formulování Oblastních plánů rozvoje lesa (dále jen OPRL), vyhlašování genových základen a pro novelizaci zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 289/1995 Sb.“), a zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 149/2003 Sb.“).