Projekty

Název projektu:Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa
Číslo:TA04021541
Rok:2014 - 2017
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
Spoluřešitel cizí:Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu řešeného spolu s firmou Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. je jednak optimalizace druhové skladby dřevin pro dosažení vyváženého plnění produkční a rekreační funkce lesa, a jednak stanovení pěstebních postupů za účelem zmírnění působení škodlivých činitelů, minimalizace podílu nahodilých těžeb a zachování produkční a mimoprodukčních funkcí lesa. Řešení projektu bylo zahájeno 1. 7. 2014 a v první fázi bylo založeno 5 sérií experimentů v mladých porostech reprezentujících území partnera projektu. V souladu s metodikou projektu jsou dále hodnoceny dlouhodobé série s výchovou porostů v dalších oblastech ČR, které podmínkami odpovídají modelovému území. Pro šetření optimalizace rekreační funkce lesa byl zpracován a distribuován dotazník pro uživatele (návštěvníky) městského lesa.