Projekty

Název projektu:Optimalizace pěstebních postupů pro adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu
Číslo:QK21020307
Rok:2021 - 2023
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D., Ing. Jakub Černý, Ph.D., Ing. Jana Hacurová
Spoluřešitel cizí:Mendelu v Brně

Popis projektu

Cílem projektu je modifikovat pěstební postupy v lesních ekosystémech tak, aby se zvýšila jejich odolnost ke stresu způsobenému různými klimatickými extrémy v souvislosti s klimatickou změnou. Hlavními predikovanými faktory budou především sucho a vysoké teploty vzduchu během vegetační sezóny. Nové „adaptační pěstební postupy“ budou vytvořeny tak, aby byly využitelné pro aktualizaci státní lesnické politiky. Návrhy úprav pěstebních postupů budou rozděleny do 4 okruhů: 1. úprava druhové skladby, 2. optimalizace porostní hustoty, 3. zvýšení věkové a prostorové diverzity, 4. specifické postupy pro obnovu kalamitních holin.

Výstupy projektu

Effect of different stand densities on xylem and phloem formation in Norway spruce plantations
Smlouva o uplatnění výsledku – Ověřené technologie č. CM-19/2023

Využití růstové a morfologické aklimace přirozené obnovy smrku ztepilého
(Picea abies (L.) Karst.) na různou intenzitu porostního světla pro posílení růstové diferenciace lesních porostů (nejen) ve fázi porostních přestaveb (certifikovaná metodika)
Obnova kalamitních holin přes přípravný les (certifikovaná metodika)