Projekty

Název projektu:Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR
Číslo:QJ1520299
Rok:2015 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Ing. František Beran, Ing. Lena Bezděčková, Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Libor Provazník, Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy České republiky, s.p., Kristina Colloredo-Mansfeldová

Popis projektu

Cílem projektu je stanovit možnosti a postupy uplatnění douglasky tisolisté (DG) jako zdomácnělé dřeviny v lesním hospodářství ČR. Pozornost bude věnována vhodnosti jednotlivých proveniencí DG pro pěstební využívání v ČR na základě ověření jejích produkčních ukazatelů a zdravotního stavu (odolnosti) na dlouhodobých experimentálních výsadbách. Dále budou vyhodnocovány rizikové faktory pro pěstování douglasky z hlediska abiotických poškození meteorologickými faktory a z hlediska trvalé udržitelnosti výživy včetně ovlivnění biodiverzity přízemní vegetace a možnosti přirozeného zmlazení. Budou stanoveny optimální postupy ochrany výsadeb a mladých porostů douglasky tisolisté před biotickými škodlivými činiteli a bude definován potenciál zdrojů reprodukčního materiálu DG pro potřeby ČR. V neposlední řadě budou aktivity projektu v návaznosti na dosud získané poznatky směřovat jednak k optimalizaci pěstebních postupů pro porosty DG a jejich směsí s dalšími dřevinami a jednak k analýze vlastností dřeva douglasky v našich podmínkách.