Projekty

Název projektu:Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha
Číslo:QK1810258
Rok:2018 - 2022
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.
Řešitel: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Eva Pokorná, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Martina Komárková, Ph.D., Ing. Miloslav Macůrek
Spoluřešitel cizí:Lesy pod Hostýnem, s.r.o.

Popis projektu

Jedním z cílů projektu je návrh variant druhové skladby dřevin pro zalesňování holin po kalamitním odumírání jasanu a smrku na Moravě se zaměřením na zmírnění propadu produkce dřeva a vysoký meliorační efekt. K ověření variant budou založeny demonstrační objekty na lesním majetku spoluřešitele určené ke sledování vývoje kultur a následných porostů včetně varianty s podporou přirozeného zmlazení. Dalším cílem bude vyhodnotit dlouhodobé výzkumné plochy buku lesního, jedle bělokoré, šlechtěných topolů, topolu bílého, černého a osiky. Využití molekulárních metod bude zaměřeno na charakterizaci nových genových zdrojů domácích topolů a na sekvenační analýzu cílených úseků genů smrku ztepilého zapojených do odezvy na stres suchem a vytipování využitelných markerů.

Doplňující údaje o projektu:

Výstup projektu certifikovaná metodika (19. 11. 2019):

Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a diverzity u lípy srdčité (Tilia cordata Mill.)

Informace vložil: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.

Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2019 (10:50 h)

Výstup projektu certifikovaná metodika (26. 10. 2020):

Možnosti využití domácích druhů rodu Populus v lesnické praxi

Informace vložil: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.

Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2020 (15:17 h)