Projekty

Název projektu:Zajištění expertní a poradenské činnosti při zjišťování biomasy v lesních ekosystémech
Číslo:01/6640-2009-2012
Rok:2009 - 2011
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
Řešitel: Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Tomáš Petr

Popis projektu

V rámci činnosti jsou zajišťovány podklady k plnění požadavků mezinárodních institucí na zjišťování množství akumulovaného uhlíku v nadzemní i podzemní biomase lesních ekosystémů v České republice (FAO, Ministerské konference, Kjótský protokol) ve vazbě na způsob managementu. Za účelem plnění výše uvedených požadavků je zajišťována aktualizace databází o opadu a jeho akumulaci a dekompozici v lesních půdách na 19ti lokalitách 1. až 8. LVS pod porosty hlavních hospodářských dřevin (SM, BK, BO, MD, DB) a v náhradních porostech BR a SMP. Průběžně jsou aktualizována a vyhodnocována data ze sledování opadu v porostech hlavních hospodářských dřevin (SM, BK, BO, MD, DB) a akumulace biomasy v lesních půdách. Dále jsou odvozovány a zpřesňovány expanzní koeficienty pro výpočet biomasy v lesích ČR na základě dat Inventarizace lesů (IL 2000-2004) a databáze LHP. S využitím výsledků půdních rozborů a dat z Inventarizace lesů je také stanovováno množství biomasy a uhlíku v lesních půdách.