Mezinárodní seminář poukázal na ohrožení lesních ekosystémů a nabídl možná řešení

Kvalita lesních půd a zdravotní stav lesů v oblastech zatížených imisemi – to byla hlavní témata mezinárodního vědeckého semináře, který se uskutečnil 23. října 2014 v Průhonicích. Celodenní konference, které se zúčastnili také odborníci ze Slovenska a Německa nesla název Zdravotní stav lesů a vývoj lesních půd – regenerace a rizika pro budoucnost. Setkání předních specialistů na lesní ekosystémy bylo též poctou k životnímu jubileu Jana Materny. Tento dlouholetý pracovník VÚLHM v ten samý den oslavil své 90. narozeniny. Při své úvodní přednášce shrnul poznatky o nedostatku vápníku v lesních ekosystémech a upozornil na možná rizika s tím spojená.

Mezi dalšími přednášejícími byli například Hardy Pfanz z Universität Duisburg Essen (Angewandte Botanik und Vulkanbiologie),  Henning Andreae ze Staatsbetrieb Sachsenforst, Pavel Pavlenda a Jozef Vakula z Národného lesnického centra ve Zvolenu, Vilém Podrázský z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, Konstantin Dimitrovský z Katedry zahradní a krajinné architektury FAPP ZČU, Vladimír Tesař z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Miloš Knížek z Lesní ochranné služby VÚLHM, Josef Frýdl z Útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin VÚLHM a další.

Vít Šrámek, vedoucí Útvaru ekologie a náměstek pro výzkum VÚLHM upozornil, že deficit bazických prvků ve výživě mělce kořenícího smrku se projevuje také na územích, která nespadají do klasických imisních oblastí, a je i součástí komplexního problému chřadnutí smrku na severní Moravě a ve Slezsku. Tato situace může mít široký dopad na řadu lesnických postupů ovlivňujících dlouhodobou udržitelnost lesního hospodářství, včetně změny druhového složení lesních porostů, nakládání s těžebními zbytky a plánování postupů biologické a chemické meliorace.

Abstrakty přednášek zde