Projekty

Název projektu:Využitı́ analýz DNA pro účely zachovánı́ žádoucı́ genetické diverzity uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčnı́ho materiálu a pro genetickou charakterizaci populacı́ méně běžných autochtonních druhů lesních dřevin
Číslo:QK23020020
Rok:2023 - 2025
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Cvrčková Helena, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., Bc. Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D. , prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Spoluřešitel cizí:Mendelova univerzita v Brně

Popis projektu

Zajištění geneticky kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin je základním předpokladem pro budoucí výnos, adaptační schopnosti a ekologickou stabilitu lesa. Cílem navrhovaného projektu je rozšíření a upřesnění poznatků o genetických charakteristikách vybraných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu a autochtonních populací lesních dřevin na území ČR získaných pomocí DNA analýz. Získané poznatky o genetické diverzitě zájmových dřevin s významem pro zajištění genetické proměnlivosti reprodukčního materiálu využívaného při obnově lesních porostů budou využity pro prognostiku vývoje a strategii zachování těchto populací a jako podklady pro rozhodovací řízení státní správy.