Služby pro vlastníky a správce lesů

Expertní a poradenská činnost pro vlastníky a správce lesů v oblasti zjišťování příčin poškození lesních porostů přímým i nepřímým působením imisí a dalšími antropogenními vlivy a v oblasti výživy porostů a stavu lesních půd

Tato služba byla v období let 2009-2013 součástí činnosti Lesní ochranné služby. Nová smlouva na činnost LOS byla uzavřena v září 2014 na 36 měsíců, tj. do září 2017. Z prostředků Lesní ochranné služby lze hradit činnosti prováděné pro vlastníky a správce lesů (na pozemcích vedených v katastru jako pozemky určené k plnění funkcí lesa) a to bez ohledu na typ vlastnictví. Ostatní zájemci si hradí provedené služby z vlastních zdrojů.

Tato služba umožňuje na základě chemických analýz půdy, asimilačních orgánů dřevin, případně vzorků vody (povrchové, zálivkové, srážkové apod.) stanovit imisní a další možné abiotické příčiny poškození a chřadnutí lesních porostů.

Na základě šetření a výsledků chemické analýzy vzorků lze provést:

 • Vypracování znaleckých posudků nejen z oblasti vlivů imisí na lesní dřeviny pro soudní náhradová řízení.
 • Zjištění příčin chřadnutí lesních porostů na základě analýz půd a listových analýz a vypracování odborných posudků a expertiz, včetně doporučení nápravných opatření.
 • Posouzení kvality substrátů a zálivkové vody, zpracování návrhů hnojení a vápnění pro lesní školky.
 • Expertizy pro majitele a uživatele lesů - odborné posouzení výživy porostů, kvality lesních půd, laboratorní analýzy listových orgánů, půd, povrchových a srážkových vod.

Kontaktní osoby:
Ing. Radek Novotný, Ph.D. (), tel.: 602 291 763,
Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. (), tel.: 257 892 232, 602 260 808.

Soubory a dokumenty ke stažení:

 • Návod na odběr vzorků pro poradenskou činnost útvaru, stav 2012 (pdf, 640kB)
 • Leták s informacemi o poradenské službě útvaru Ekologie lesa, stav 2012 (pdf, 1,0MB)
 • Vliv fluoru a jeho sloučenin na lesní dřeviny - článek v časopise Zprávy lesnického výzkumu, č. 4/2017
 • Poškození lesa posypovými solemi, informace z rubriky LOS informuje zveřejňované v časopise Lesnická práce (LP 10/2006, LP 8/2009, LP 8/2013)
 • Poškození dřevin pozdním mrazem - Lesnická práce č. 6/2011
 • Problematika drcení klestu po těžbě - Lesnická práce č. 9/2012
 • Degradace lesních půd a chřadnutí smrku - Lesnická práce č. 6/2013
 • Abiotické faktory působící na les - Lesnická práce č. 1/2013

Podrobněji o řešené problematice (v období let 2000-2011)


Naposledy aktualizováno 6. 2. 2018