Útvar zkušebních laboratoří

ČINNOST LABORATOŘE

Útvar zkušebních laboratoří je specializované pracoviště, jehož základním posláním je vykonávat kvantitativní analýzy složek lesních ekosystémů, tj. především vzorků půd a humusů, rostlinných materiálů a vod.

  • Ve vodách (převážně srážkových, lyzimetrických a povrchových) se stanovuje pH, vodivost, kyselinová neutralizační kapacita vody, oxidovatelný uhlík, kationy: Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn, N-NH4+, anionty - fluoridy, chloridy, dusičnany, dusitany, sírany a fosforečnany, rozpuštěný organický uhlík, celkový dusík.
  • V rostlinných materiálech (např. jehličí, listí, mechy, houby a biomasa) se v laboratoři stanovuje obsah celkového dusíku, celkové síry, celkového uhlíku, chloridů, fluoridů a následujících prvků: K, Mg, Na, Ca, Fe, Al, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, As, Cd, Pb, P, B.
  • V minerálních půdách a humusech se určuje obsah celkového a oxidovatelného uhlíku, celkového dusíku, dusičnanového a amonného dusíku, celkové síry, chloridů ve vodním výluhu, pH v půdní suspenzi, výměnná acidita, potřeba vápnění, stanovení sušiny, stanovení hmotnosti vzorku a obsahy prvků: K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, As, Cd, Pb, P.

Výsledky analýz slouží nejen pro lesnický výzkum, ale i pro lesnickou praxi, a to zejména v oblasti výživy lesních porostů (hlavně lesních školek), v oblasti poruch ekologických poměrů lesa nebo v případech poškození porostů lidskou činností. Laboratoř také poskytuje data pro mezinárodní program Combined FutMon/ICP-Forests a pro studium vlivu cizorodých látek v lesních ekosystémech. Pracovníci laboratoře spolupracují s výzkumnými pracovníky při volbě vhodných analýz, jejich požadované přesnosti a spolehlivosti, při hodnocení výsledků analýz a při vyvozování závěrů z nich.

Vedoucím útvaru je Mgr. Kateřina Havlíčková, zástupcem je RNDr. Jana Matoušková, CSc.

V roce 2012 bylo v laboratoři analyzováno celkem 1 575 vzorků, z toho 525 vzorků vod, 558 vzorků rostlinného materiálu a 492 vzorků půd.

 --> POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

 V rámci kooperativního programu Combined FutMon/ICP-Forests se laboratoř pravidelně dlouhodobě zúčastňuje mezinárodních analytických kruhových testů. V roce 2012 to byl:

  • 14th Needle/Leaf Interlaboratory Comparison test 2011/2012, Combined FutMon/ICP-Forest (matrice rostlinný materiál)
  • 15th Needle/Leaf Interlaboratory Comparison test 2012/2013, Combined FutMon/ICP-Forest (matrice rostlinný materiál).

Ve všech testech dosáhla laboratoř opakovaně výborných výsledků ve vysoké konkurenci účastníků z celé Evropy (56 laboratoří z 28 zemí). Podařilo se tak navázat na úspěšné výsledky z minulých let, kde se laboratoř opakovaně umístila mezi nejlepšími laboratořemi z celé Evropy. 

Od roku 2007 se laboratoř také úspěšně zúčastňuje mezilaboratoního porovnávání zkoušek u vzorků půdy „International Soil-Analytical Exchange“ organizovaného Wageningen University (Enevironmental Science) v rámci Wageningen Evaluating Programs for Analytical Laboratories s cílem zajistit každoroční zabezpečení kontroly kvality pro analýzy vzorků půdy.

V roce 2012 se laboratoř zúčastnila následujícího mezinárodního mezilaboratorního porovnání zkoušek:

  • International Soil-Analytical exchange. ISE 2012.3, organizátor WEPAL (matrice půda)

Dále se také laboratoř opakovaně úspěšně zúčastňuje i mezilaboratorních testů v rámci České republiky, které organizuje CSlab Praha.

V roce 2012 se laboratoř úspěšně zúčastnila těchto mezilaboratorních porovnávání zkoušek v programech:

  • PT/CHA/2/2012, organizátor CSlab (matrice voda)
  • PT/CHA/4/2012, organizátor CSlab (matrice voda)

Tyto dlouhodobě dosahované vynikající výsledky potvrzují vysokou úroveň a kvalitu prováděných prací a výbornou návaznost svých měření k předním evropským laboratořím.

Během období let leden 2010 - duben 2012 byla součástí Útvaru zkušebních laboratoří akreditovaná zkušební laboratoř "Laboratoř analýzy rostlin, vody a půdy" akreditována Českým institutem pro akreditaci o. p. s. v souladu s poždavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Laboratoř usiluje o získání zpětné vazby od svých zákazníků o spokojenosti či nespokojenosti s poskytnutou službou, s přístupem zaměstnanců laboratoře k zákazníkům, s vystavenými Protokoly.

Názory na činnost laboratoře, podněty a náměty na zlepšení práce laboratoře od zákazníků či dalších osob zasílejte vedoucímu útvaru ( nebo , telefon: 257 892 285).

 - Dotazník spokojenosti zákazníka