Členství v mezinárodních organizacích

IUFRO – International Union of Forest Research Organization
IUFRO je mezinárodní nevládní organizace sdružující výzkumné subjekty v oblasti lesnictví zaměřená na posílení mezinárodní spolupráce v lesnickém výzkumu s cílem zlepšování porozumění ekologickým, ekonomickým a sociálním aspektům lesů a lesního hospodářství. (www.iufro.org)

 

EFI – European Forest Institute
Evropský lesnický ústav je nezávislou organizací, založenou 23 Evropskými státy, zaměřenou na lesnický výzkum v Evropě. (www.efi.int)

 

 

ICP Forests – International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests
Program ICP Forests je nejvýznamnější systém monitoringu zdravotního stavu lesů v Evropě. Byl založen v roce 1986 v rámci konvence UNECE CLRTAP. Program byl původně zaměřen na imisní problematiku. V současné době monitoruje vývoj zdravotního stavu lesů v síti 16×16 km a komplexně se zaměřuje na faktory, které zdravotní stav ovlivňují, v rámci ploch intenzivního monitoringu lesních ekosystémů. (www.icp-forests.net)

 

EUFORGEN – European Forest Genetic Resources Programme
Dlouhodobý mezinárodní program založený v roce 1994 k implementaci závěrů první ministerské konference věnované problematice ochrany evropských lesů (MCPFE 1990). Tematické zaměření programu EUFORGEN souvisí zejména s realizací opatření orientovaných na zachování lesních genetických zdrojů a obnovu biodiverzity lesních ekosystémů v Evropě. (www.euforgen.org).

 

 

 

DVFFA – Deutscher verband forstlicher forschungsanstalten – sektion Ertragskunde (http://sektionertragskunde.fvabw.de/)
V rámci Sekce produkce Svazu německých lesnických ústavů jsou pořádány výroční konference, kde jsou prezentovány nejnovější poznatky z problematiky produkce lesa a souvisejících oborů. Zasedání se zúčastňují zástupci univerzit, výzkumných ústavů a majitelů lesů z Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovenska a ČR.

DVFFA – Deutscher verband forstlicher forschungsanstalten – sektion Waldernährung (www.dvffa.de/)
V rámci sekce „výživa lesa“ se pracovníci VÚLHM účastní od roku 2017 seminářů této sekce, od roku 2019 i s vlastními příspěvky prezentovanými v rámci odborného programu těchto seminářů. Seminářů se účastní především zástupci výzkumných ústavů a univerzit z Německa, další pravidelní hosté jsou ze Švýcarska.

 

Evropský region Dunaj-Vltava
Evropský region Dunaj-Vltava je trilaterální pracovní společenství sedmi partnerských regionů – Horního Rakouska, dolnorakouského Mostviertelu a Waldviertelu, Dolního Bavorska s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny. Tyto regiony v trojúhelníku tří zemí – České republiky, Německa a Rakouska pracují na společných projektech, například v oblasti hospodářství, turismu, kultury, sociální sféry nebo vědy a vzdělání.
–> Více informací

 

Wiener Coleopterologenverein (WCV) (Vienna Coleopterists Society)
Tradiční mezinárodní vědecká koleopterologická společnost se sídlem ve Vídni (řádné členství M. Knížek)