Kalendář ochrany lesa

I. – LEDEN:

 • pokračuje vyhledávání a odstraňování kůrovcových stromů a rovněž stromů silně poškozených houbovými patogeny
 • odstraňují se vývraty a zlomy
 • pálí se klest (zejména na lokalitách ohrožených lýkožrouty)
 • kontroluje se stav oplocenek a přezimovacích obůrek, podle potřeby se přikrmuje zvěř
 • pokračuje se v aplikaci rodenticidů proti drobným hlodavcům (v ohrožených výsadbách)
 • začíná příprava na budoucí sezónu (inventarizace zásob přípravků a prostředků na ochranu lesa, objednávky nových atd.)
 • sumarizují se údaje o výskytu lesních škodlivých činitelů a jimi způsobených ztrát

II. – ÚNOR:

 • pokračuje vyhledávání a asanace kůrovcových stromů
 • zpracovávají se případné polomy a vývraty
 • dle místních podmínek se může pálit klest
 • v borových porostech se připravují lapáky na lýkohuba sosnového
 • připravuje se ochrana proti dřevokazu čárkovanému – lapače, průběžný odvoz dřeva ze skládek
 • pokračuje se v aplikaci rodenticidů proti drobným hlodavcům (v ohrožených výsadbách)
 • příprava na další sezónu v ochraně lesa – údržba techniky, ochranné pomůcky, objednávání obranných prostředků apod.

III. – BŘEZEN:

 • zpracovává se větrná a sněhová kalamita ze zimního období
 • pokračuje se ve vyhledávání a asanaci kůrovcových stromů
 • ve smrkových porostech se připravují lapáky 1. série
 • zahajuje se kontrola borových lapáků (lýkohubi)
 • průběžně se provádí ošetření po mechanickém poškození zimními těžbami a ohryzem zvěří
 • v kulturách probíhá aplikace herbicidních přípravků určených k použití před rašením
 • pokračuje se v aplikaci rodenticidů proti drobným hlodavcům (v ohrožených výsadbách)
 • při vyzvedávání borovic ve školkách se provádí přetřídění sazenic napadených sypavkou borovou
 • dokončují se práce na přípravě a údržbě přístrojového vybavení

IV. – DUBEN:

 • zpracovává se větrná a sněhová kalamita ze zimního období
 • vyhledávají se, vyznačují a asanují nově napadené kůrovcové stromy a stromy odumírající či odumřelé z jiných příčin
 • ve smrkových porostech se instalují feromonové lapače na lýkožrouta smrkového, l. lesklého, popř. l. severského
 • ve vyšších polohách se připravují či dokončují lapáky 1. série
 • v borových porostech se kontrolují lapáky na lýkohuby a začíná se s jejich asanací, kladou se lapáky na lýkožrouta vrcholkového
 • zjišťují se škody způsobené zvěří na lesních porostech
 • zjišťují se škody způsobené drobnými hlodavci (hrabošovití v kulturách)
 • probíhá ošetřování kultur proti buřeni
 • provádí se dezinfekce substrátů před výsevem do fóliovníků
 • ošetřují se poranění dřevin vzniklá při těžebních pracích a ohryzem zvěří

V. – KVĚTEN:

 • v jehličnatých porostech se intenzívně vyhledávají, vyznačují a asanují napadené stromy
 • zahajuje se kontrola smrkových lapáků a koncem měsíce i jejich asanace
 • probíhají odběry brouků z lapačů navnazených na lýkožrouta smrkového, l. lesklého a l. severského
 • kontrolují se a asanují borové lapáky (podle doby výskytu jednotlivých druhů kůrovců)
 • probíhá kontrola výskytu klikoroha borového a případně i kurativní ošetření
 • probíhá kontrola výskytu listožravých škůdců (v případě nutnosti i ošetření porostu)
 • v kulturách se dokončuje ošetření proti buřeni (před rašením dřevin)
 • pokračuje ochrana proti hlodavcům v kulturách a lesních školkách
 • zjišťuje se poškození zvěří vzniklé v zimním období
 • ošetřují se výsadby repelenty proti letnímu okusu zvěře
 • v lesních školkách se sleduje zdravotní stav semenáčků a sazenic, provádí se ochrana proti houbovým chorobám, dokončuje se kontrola výskytu sypavek

VI. – ČERVEN:

 • v jehličnatých porostech se intenzivně vyhledávají a asanují stromy napadené kůrovci z 1. rojení
 • provádí se asanace smrkových lapáků a podle stupně napadení se připravují lapáky další série
 • pokračují odběry brouků z feromonových lapačů navnaděných na lýkožrouta smrkového, l. lesklého a l. severského
 • asanují se borové lapáky
 • ve výsadbách pokračuje kontrola klikoroha borového, případně se provádí kurativní ošetření
 • probíhá kontrola výskytu defoliátorů, např. ploskohřbetek na smrku či bekyně mnišky, vyhodnocují se případné obranné zásahy
 • aplikují se opatření proti letnímu okusu zvěří
 • v případě silného výskytu plísně šedé je třeba přistoupit k ošetření fungicidními přípravky
 • sleduje se zdravotní stav vzcházejících síjí, v případě potřeby se uplatňuje chemické ošetření
 • celoplošné ošetření proti jednoděložným plevelům se provádí do dvou pravých listů, jinak se může ošetřovat již všechna ostatní buřeň herbicidy s kryty, ke konci měsíce se začíná s vyžínáním

VII. – ČERVENEC:

 • v jehličnatých porostech pokračuje vyhledávání a asanace stromů napadených kůrovci
 • dokončuje se příprava smrkových lapáků 2. série, probíhá jejich kontrola a asanace
 • pravidelně se kontrolují feromonové lapače, doplňují se odparníky pro letní rojení
 • probíhá kontrola rojení bekyně mnišky a smrkové formy obaleče modřínového
 • probíhá kontrola výskytu klikoroha borového a v případě potřeby i kurativní ošetření
 • dle potřeby se provádí opravy a údržba oplocenek a dalších ochranných opatření proti zvěři
 • provádějí se zásahy proti sypavce borové
 • dle potřeby se provádí hubení invazních dřevin a nežádoucí vegetace, především ostružiník

VIII. – SRPEN:

 • v jehličnatých porostech pokračuje vyhledávání a asanace stromů napadených kůrovci a dalšími druhy podkorního hmyzu
 • probíhá kontrola a asanace smrkových lapáků 2. série a kontrola feromonových lapačů
 • probíhá kontrola rojení bekyně mnišky a smrkové formy obaleče modřínového
 • pokračuje kontrola výskytu klikoroha borového a případné kurativní ošetření
 • v ohrožených lokalitách se zahajuje kontrola výskytu ponrav chroustů
 • pokračuje se v chemické obraně proti padlí na dubech a javorech
 • dokončuje se chemická obrana proti sypavkám na borovici (do poloviny měsíce)
 • v případě potřeby se provádí chemická příprava ploch pro podzimní či jarní zalesňování
 • pokračuje preventivní ochrana stromů před poškozováním zvěří (nátěry, oplocováním apod.)

IX. – ZÁŘÍ:

 • vyhledávají se a zpracovávají kůrovcové stromy
 • dokončuje se asanace lapáků a kontrola feromonových lapačů
 • v případě nových žírů klikoroha se provádí kurativní postřik
 • aplikují se repelenty proti ohryzu a zimnímu okusu zvěří
 • kontroluje se výskyt václavky, kořenovníku a dalších dřevokazných hub podle plodnic
 • provádí se ošetření herbicidy proti zvlášť odolným druhům plevelů a výmladkům
 • koncem měsíce lze provést celoplošné ošetření herbicidy (po zkontrolování vyzrálosti letorostů)

X. – ŘÍJEN:

 • pokračuje vyhledávání a zpracování kůrovcových stromů, příp. stromů odumírajících vlivem houbových patogenů
 • provádí se preventivní ochrana proti škodám zvěří (nátěry, oprava a stavba oplocenek)
 • probíhá aplikace rodenticidů proti drobným hlodavcům ve školkách a kulturách
 • probíhá kontrola housenic ploskohřbetky smrkové
 • při těžbě a soustřeďování pokračuje ošetřování poškozených kořenových náběhů a bází kmenů

XI. – LISTOPAD:

 • pokračuje se ve vyhledávání a asanaci kůrovcových stromů, pálí se klest, zpracovávají se polomy
 • kontroluje se početnost píďalek na dubech
 • pokračuje kontrola početnosti ploskohřbetek a hodnocení rozsahu a intenzity žíru smrkových pilatek
 • ošetřuje se poranění na dřevinách vzniklé při těžbě a následném soustřeďování
 • pokračuje se v ochraně mladých porostů proti zimnímu okusu a ohryzu zvěří
 • v ohrožených lokalitách se pokračuje v aplikaci rodenticidů proti drobným hlodavcům

XII. – PROSINEC:

 • pokračuje se ve vyhledávání a asanaci kůrovcových stromů a stromů silně poškozených houbovými patogeny
 • zpracovávají se případné polomy
 • probíhají opatření za účelem omezení škod zvěří (aplikace repelentů, opravy oplocenek, přikrmování, využívání přezimovacích obůrek, plnění plánu lovu)
 • pokračuje se v aplikaci rodenticidů proti drobným hlodavcům
 • připravuje se sumarizace výskytu škodlivých činitelů a jimi působených ztrát
 • uskutečňuje se příprava materiálního zabezpečení na další období