Projekty řešené pracovníky útvaru Lesní ochranné služby

NázevEkologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách–analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku
Číslo56
Interní číslo03/8823
Koordinátordoc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
PoskytovatelGS LČR
SpoluřešitelIng. Miloš Knížek, Ph. D., Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D.
Doba řešení2016-2018
PopisStudium ekologických možností a produkčních efektů pěstování smrku ztepilého v nižších polohách (1. až 3. LVS)–vhodné stanovištní podmínky dostupnost ekotypů a místních populací chlumního smrku optimální způsoby obnovy a výchovy vedoucí k omezení nutnosti jejich přeměn.
NázevUplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR
ČísloQJ1520299
Interní číslo01/7303
KoordinátorIng. Jiří Novák, Ph.D.
PoskytovatelNAZV
SpoluřešitelIng. Roman Modlinger, Ph.D., Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.
Doba řešení2015-2018
PopisCílem projektu je stanovit možnosti a postupy uplatnění douglasky tisolisté (DG) jako zdomácnělé dřeviny v lesním hospodářství ČR. Pozornost bude věnována vhodnosti jednotlivých proveniencí DG pro pěstební využívání v ČR na základě ověření jejích produkčních ukazatelů a zdravotního stavu (odolnosti) na dlouhodobých experimentálních výsadbách. Dále budou vyhodnocovány rizikové faktory pro pěstování douglasky z hlediska abiotických poškození meteorologickými faktory a z hlediska trvalé udržitelnosti výživy včetně ovlivnění biodiverzity přízemní vegetace a možnosti přirozeného zmlazení. Budou stanoveny optimální postupy ochrany výsadeb a mladých porostů douglasky tisolisté před biotickými škodlivými činiteli a bude definován potenciál zdrojů reprodukčníhomateriálu DG pro potřeby ČR. V neposlední řadě budou aktivity projektu v návaznosti na dosud získané poznatky směřovat jednak k optimalizaci pěstebních postupů pro porosty DG a jejich směsí s dalšími dřevinami a jednak k analýze vlastností dřeva douglasky v našich podmínkách.
NázevVyužití přirozené environmentální rezistence ke zvýšení stability lesních porostů plnohodnotně plnících mimoprodukční funkce lesa
ČísloQJ1520197
Interní číslo01/7197
Koordinátordoc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D. (ČZU v Praze)
PoskytovatelNAZV
SpoluřešitelIng. Roman Modlinger, Ph.D.
Doba řešení2015-2018
PopisNa základě existujících dat, experimentálních pokusů, známých literárních údajů, lesnických databází, výsledků ukončených i v současné době běžících projektů řešitelského pracoviště FLD ČZU v Praze: Vytvořit na lokálních úrovních systém lesohospodářskýchdoporučení, která při respektování současných způsobů hospodaření významným způsobem zvýší stabilitu hospodářských lesů a umožní tak nepřetržité plnění mimoprodukčních funkcí lesa. Koncepčně definovat v rámci ČR oblasti s rozdílným přístupem k dosaženídlouhodobě stabilnějších lesních porostů s cílem zabránit jejich plošnému rozpadu a zabránit tak kolapsu plnění mimoprodukčních funkcí s využitím přirozené rezistence prostředí. Jasně definovat lesnická opatření, která v dlouhodobém horizontu využijí přirozenou rezistenci prostředí ideálně bez navýšení nákladovosti lesního hospodaření.
NázevÚVP Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí-Vliv biotických činitelů na stabilitu lesních ekosystémů
Číslo
Interní číslo01/9211
Koordinátordoc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
PoskytovatelMZe ČR
SpoluřešitelIng. Miloš Knížek, Ph. D., Ing. Jan Liška, Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Ing. Roman Modlinger, Ph.D., Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
Doba řešení2014-2017
PopisCílem leso-ochranářského výzkumu je zefektivnění nebo vypracování nových obranných metod proti hmyzím škůdcům, houbovým chorobám a dalším biotickým a abiotickým druhům poškození, včetně invazních druhů, v návaznosti na změny ve způsobu hospodaření, druhové, věkové a prostorové skladby lesů, změny podnebí a předpokládané klimatické změny, změny v antropogenní zátěži s ohledem na ochranu biodiverzity lesů. Důležitým cílem zůstává zaměření na zvýšení efektivity a racionalizace kontrolních a obranných opatření, především z pohledu nákladovosti, ekologizace kontrolních a obranných opatření, včetně zefektivnění aplikace přípravků na ochranu rostlin.
NázevOchrana smrkových porostů před kůrovci na divizi Lipník nad Bečvou
Číslo
Interní číslo03/5324
Koordinátordoc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
PoskytovatelVojenské lesy a statky, s.p.
SpoluřešitelIng. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Zdeněk Vícha, Ing. Marie Zahradníková
Doba řešení2014
PopisNáplň projektu spočívá v provedení poloprovozních zkoušek při boji proti kůrovcům a při zvyšování vitality ve smrkových lesních porostech s právem hospodařit Vojenské lesy a statky, s.p.-divize Lipník nad Bečvou a vypracování zprávy o realizaci plnění projektu, stanoviska k použitelnosti letecké aplikace insekticidu k omezení populace l. severského, metodického pokynu k využití lapáků a chemické asanace a doporučení pro chemickou melioraci.
NázevPoloprovozní zkoušky při boji s kůrovci a při zvyšování vitality smrkových porostů na divizi Lipník nad Bečvou
Číslo
Interní číslo03/5316
Koordinátordoc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
PoskytovatelVojenské lesy a statky, s.p.
Spoluřešitelprof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Ing. Zdeněk Vícha
Doba řešení2013
PopisV rámci řešení projektu byl studován vliv posílení vitality smrkových porostů revitalizačními postřiky jako prostředek zvýšení obranyschopnosti smrkových porostů proti napadení lýkožroutem severským, letecká aplikace insekticidů jako potencionální možnost snížení populace lýkožrouta severského a omezení rozsahu napadení porostů, pozemní aplikace insekticidů jako alternativa k letecké aplikaci při možnosti snižování populace lýkožrouta severského, systém instalace feromonových lapačů jako potencionální možnost zvýšení jejich efektivity, aplikace feromonového odparníku s plnohodnotným složením agregačního feromonu, zvýšení efektivity účinnosti lapáků jejich navnaděním feromonovými odparníky, aplikace stojících lapáků, využití kompetičních vztahů s lýkožroutem smrkovým při aplikaci metody lapáků a vyhodnocení vlivu zastoupení dřevin a stáří porostu jako rizikového faktoru pro napadení lýkožroutem severským.
NázevVývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství
ČísloQJ1220218
Interní číslo01/7218
KoordinátorIng. Ludmila Havrdová (VÚKOZ, v.v.i.)
PoskytovatelNAZV
SpoluřešitelIng. Vítězslava Pešková, Ph.D.
Doba řešení2012-2016
PopisCílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů zabývajících se produkcí sadebního materiálu lesních a okrasných dřevin, které bude dosaženo výrobou uplatňující procesy, které eliminují dopad houby Chalara fraxinea (snížení přímých škod), produkcí odolného sadebního materiálu jasanu a uplatněním biologického přípravku, který bude omezovat možnost pronikání Ch. fraxinea do pletiv hostitele (větší konkurenceschopnost na trhu). V důsledku uplatnění výsledků projektu dojde ke zlepšení dosavadní nepříznivé situace v uplatnění jasanu ve výsadbách v lesním a vodním hospodářství a dojde k udržení a posílení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa a stromových výsadeb v podmínkách biologické invaze Ch. fraxinea.
NázevIntegrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management
ČísloQJ1220317
Interní číslo01/7317
Koordinátorprof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. (ČZU v Praze)
PoskytovatelNAZV
SpoluřešitelIng. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D.
Doba řešení2012-2016
Popis:Cílem projektu je na základě experimentálních pokusů, známých faktů o klíčových faktorech spouštějících gradace hmyzích škůdců a kontrolujících šíření a virulenci houbových patogenů, dat LHE a pozorování změn stavu lesa pomocí záznamů dálkového průzkumu Země vytvořit: A) model operativních prognóz ohrožení smrkových porostů lýkožroutem smrkovým (nejvýznamnějším podkorním škůdcem), B) model operativních prognóz ohrožení smrkových porostů bekyní mniškou (nejvýznamnějším defoliátorem) a C) model operativních prognóz ohrožení smrkových porostů václavkou (nejvýznamnějším houbovým patogenem) a vypracovat zásady využívání tohoto sytému při managementu lesa v hospodářských lesích.
NázevDynamika šíření kůrovcovitých v přirozeně disturbovaném smíšeném temperátním lese na různých prostorových škálách
ČísloQJ1230371
Interní číslo01/7371
KoordinátorIng. Libor Hort (VÚKOZ, v.v.i.)
PoskytovatelNAZV
SpoluřešitelIng. Miloš Knížek, Ph. D., Ing. Jan Liška, Ing. Roman Modlinger, Ph.D.
Doba řešení2012-2015
PopisCílem řešeného projektu je celkově (v prostorovém i časovém měřítku) zhodnotit odolnostní potenciál smrku ztepilého ve smíšených přirozených lesích s dominancí smrku a buku jako základní východisko typu managementu lesních rezervací a okolních hospodářských porostů. Hlavními otázkami k řešení jsou: 1) Jaká je role disturbancí Ips typographus (IT) v dynamice přirozených smíšených temperátních lesů? 2) Jaké faktory řídí časoprostorové šíření IT na úrovni jedince a porostní struktury a jak se tyto faktory kombinují? 3) Jak probíhá časoprostorové šíření IT ve vazbě k porostní struktuře, stanovišti a disturbanční historii? 4) Jak průběh gradace IT ovlivňuje vývoj prostorové a druhové struktury lesa? 5) Jaký je optimální počet opatření k ochraně lesa ve vztahu k populační hustotě IT, porostním charakteristikám a množství neasanované polomové hmoty?
NázevEkonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny
ČísloQJ1220219
Interní číslo01/7219
KoordinátorMgr. Karel Černý (VÚKOZ, v.v.i.)
PoskytovatelNAZV
SpoluřešitelIng. Vítězslava Pešková, Ph.D.
Doba řešení2012-2016
PopisCílem projektu je identifikace škod způsobených invazí Phytophthora alni do břehových a dalších porostů, identifikace rizikových oblastí, porostů a toků, kde by měla být přednostně uplatňována opatření (i preventivní) k omezení významu invaze. Cílem projektu je zohlednění vlivu klimatické změny na probíhající invazi a její význam. Cílem projektu je vypracování opatření, které při uplatnění směrem ze státní správy a jeho akceptaci správci toků a majiteli porostů zajistí zmírnění rizik a dopadů vyplývajících z biologické invaze Phytophthora alni v ČR. V důsledku uplatnění výsledků projektu dojde v dlouhodobé perspektivě ke stabilizaci situace v lesním a vodním hospodářství, v ochraně přírody a krajiny a v dalších oblastech a dojde k zabránění nejvýznamnějších škod, které invaze může způsobit.
NázevObsahy sloučenin hliníku v lesních půdách: identifikace problémových lokalit, metody omezení degradačních změn v půdách, možnosti hospodaření pro udržení produkční a ostatních funkcí lesa
ČísloQI92A216
Interní číslo01/9211
Koordinátordoc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. (útvar Ekologie lesa)
PoskytovatelNAZV
SpoluřešitelIng. Vítězslava Pešková, Ph.D.
Doba řešení2009-2013
PopisProjekt řeší aktuální problematiku hodnocení současné úrovně poškození lesních půd vlivem fytotoxických forem hliníku. Cílem projektu je vyhodnotit obsah jednotlivých spécií hliníku v lesních půdách vybraných lokalit, identifikovat problémové oblasti ČR, navrhnout metody omezení degradačních změn a možnosti hospodaření pro udržení produkční a ostatních funkcí lesa.
NázevStudium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému v různých gradačních fázích
ČísloQH81136
Interní číslo
Koordinátorprof. Ing. Marek Turčáni, PhD. (ČZU v Praze)
PoskytovatelNAZV
Spoluřešitelprof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph. D., Ing. Roman Modlinger, Ph.D.
Doba řešení2008-2012
PopisHlavním cílem projektu je navržení optimalizace ovládání populací lýkožrouta smrkového v intencích velkoprostorového plánování a zohlednění potřeb společnosti využitím moderních metod statistiky, aplikované ekologie a prostředí GIS.
NázevVyužití genových zdrojů domácích druhů dubů pro reprodukci adaptabilních lesních ekosystémů
ČísloQH82305
Interní číslo
KoordinátorIng. Marie Benedíková
PoskytovatelNAZV
SpoluřešitelIng. Vítězslava Pešková, Ph.D.
Doba řešení2008-2012
PopisMezi hlavní cíle projektu patří provedení vnitrodruhové a mezidruhové hybridizace domácích druhů dubů, popsat choroby a škůdce ohrožující dubové porosty ve stadiu mlazin a posoudit stav a možnosti reprodukce porostů teplomilných doubrav.