Aktuality

Evropský parlament uznal rozhodující roli lesů při dosahování evropské Zelené dohody

Evropský parlament schválil zprávu zemědělského výboru o „Evropské lesnické strategii – cesta vpřed“. Výsledek hlasování v plénu je pozitivním signálem pro vlastníky a správce lesů a 4 miliony pracovníků, kteří pracují v lesnictví a navazujících odvětvích.

Pro vlastníky a správce lesů v celé Evropě to bylo hlasování, které se napjatě očekávalo. Poslanci Evropského parlamentu vyslechli ty, kteří skutečně pracují v lesích, a navrhli vyvážený text, který uznává multifunkční lesnictví a pozitivní dopady udržitelného hospodaření v našich lesích.

Pro celé odvětví bylo zásadní, aby byla na prvním místě uznána rozhodující role lesů při dosahování cílů evropské Zelené dohody, včetně klimatické neutrality do roku 2050, zachování biologické rozmanitosti a ekologického hospodářského růstu. Na podporu této stěžejní politiky EU je zapotřebí ambiciózní, soudržná a samostatná strategie EU v oblasti lesnictví po roce 2020.

V důsledku tohoto uznání očekávají vlastníci a správci lesů rozhodná opatření k zajištění dlouhodobé stability a předvídatelnosti správy lesů v EU, aby mohli společnosti i nadále poskytovat všechny tyto benefity.

Organizace lesů se sídlem v EU rovněž vítají zvláštní pozornost věnovanou potřebě další podpory biohospodářství, důležitosti opatření k řízení rizik při řešení velmi závažných dopadů změny klimatu na lesy a možným pobídkám k přiměřenému odměňování za klima, biologickou rozmanitost a další ekosystémové služby.

Celý sektor upozorňuje na jednu důležitou věc, a sice že bychom se neměli snažit znovuobjevovat objevené změnou definice udržitelného lesního hospodářství, která byla mezinárodně schválena jako součást celoevropského „procesu Forest Europe“ a byla začleněna do vnitrostátních právních předpisů a praxe a do dobrovolných systémů, jako jsou lesní certifikace. Vlastníci a správci lesů zůstávají otevřeni dalšímu zlepšování prostřednictvím transparentního a inkluzivního dialogu mezi příslušnými aktéry.

Strategie EU v oblasti lesnictví bude muset být také v souladu s dalšími příslušnými politikami zavedenými na různých úrovních, tak aby z ní měli užitek všichni místní aktéři.

Vlastníci a správci lesů žádají Komisi, aby tuto zprávu plně zohlednila při své současné práci na strategii a aby její zveřejnění bylo provedeno bezodkladně na začátku roku 2021.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Ilustrační foto: výzkumná plocha v Beskydech, podzimní krajina se Sněžkou, autor Jan Řezáč