Aktuality

Genetické charakteristiky reprodukčního materiálu lesních dřevin

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti je dlouhodobě aktivně zapojen do činnosti programu EUFORGEN. V rámci činnosti tohoto programu jsou formou publikačních aktivit publikovány výsledky a vědecké poznatky získané v průběhu řešení výzkumných projektů a vědeckých aktivit, které program EUFORGEN podporuje, nebo do kterých se přímo zapojuje. Výsledky těchto aktivit, včetně publikačních výstupů jsou dostupné na webových stránkách programu (https://www.euforgen.org/).

V souvislosti s aktivitami programu realizovanými v rámci výzkumu k probíhajícím změnám prostředí, k ověřování adaptability lesních dřevin na negativní důsledky těchto změn a na zajištění trvalé udržitelnosti současných i budoucích lesních ekosystémů probíhá také výzkum zaměřený na aktualizaci poznatků o geneticky podmíněných charakteristikách reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Jako jeden z posledních publikovaných výstupů tohoto zaměření je možno uvést publikování odborné vědecké práce s názvem Genetic aspects linked to production and use of forest reproductive material (FRM): Collecting scientific evidence for developing guidelines and decision support tools for effective FRM management; Gömöry et al., 2020 (Genetické aspekty spojené s produkcí a využitím reprodukčního materiálu lesních dřevin (RM): Shromažďování vědeckých podkladů pro tvorbu pokynů a nástrojů k podpoře rozhodování pro efektivní hospodaření s reprodukčním materiálem/.

Blíže viz výtah z předmluvy koordinátora programu EUFORGEN (Dr. Michele Bozzano) k této práci. Související dříve publikovanou práci na toto téma, stejně jako práci komentovanou v této aktualitě, je možno stáhnout jako soubor pdf zde a zde.

Předmluva:

Genetické charakteristiky reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou ovlivňovány hospodářskými způsoby jeho využívání. Metodické postupy, které často ignorují tyto genetické charakteristiky, mají zásadní dopad na životaschopnost budoucích lesů.

O genetických charakteristikách reprodukčního materiálu není dosud k dispozici potřebný rozsah znalostí a vědeckých poznatků. Příkladem mohou být v této souvislosti nedostatečné informace o vhodnosti reprodukčního materiálu pro konkrétní stanovištní podmínky a o rozsahu jeho adaptačního potenciálu. Tato skutečnost komplikuje přípravu podrobných metodických pokynů pro jeho produkci a použití. Tyto nedostatky se částečně daří řešit v rámci probíhajícího vědeckého výzkumu, jehož výsledky je možno aplikovat v lesnické praxi.

Řídící výbor programu EUFORGEN založil v listopadu 2015 pracovní skupinu, jejímž posláním bylo soustředit dostupné vědecké poznatky o geneticky podmíněných charakteristikách reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Pro tyto účely pracovní skupina provedla rozsáhlou rešerši dostupné odborné literatury a získané vědecké poznatky, kterými aktualizovala výstupy obdobně zaměřené pracovní skupiny programu EUFORGEN z období 2005–2009, které byly publikovány v roce 2015 pod názvem Use and transfer of forest reproductive material in Europe in the context of climate change; Konnert M. et al. 2015 (Využití a přenos reprodukčního materiálu lesních dřevin v Evropě v kontextu změny klimatu).

Kromě toho také pracovní skupina vycházela z podnětů diskusních příspěvků prezentovaných v říjnu 2016 na pracovním jednání zástupců řešitelů a uživatelů programu GenTree 3, uskutečněného v Madridu v říjnu 2016. Pracovní skupina se sešla k pracovním konzultacím celkem třikrát – v listopadu 2016 (Madrid, Španělsko), v červnu 2017 (Varšava, Polsko) a v listopadu 2017 (Řím, Itálie).

Na 13. zasedání řídícího výboru programu EUFORGEN (červen 2018) byl pracovní skupinou předložen návrh její zprávy spolu s doporučeními z ní vyplývajícími pro konkrétní cílové skupiny. Tento dokument byl poté předložen k posouzení rozšířenému okruhu odborníků a specialistů v rámci programu EUFORGEN.

Finální úpravy předložené zprávy byly provedeny členy nově rozšířené původní pracovní skupiny ve složení Katri Himanen (Finsko), Paraskevi Alizoti (Řecko), Sándor Bordács (Maďarsko), Mari Mette Tollefsrud (Norsko), Dušan Gömöry (Slovensko), Hojka Kraigher (Slovinsko) a Claes Uggla (Švédsko). Silvio Oggioni jako člen sekretariátu EUFORGEN pak v roce 2019 přispěl ke koordinaci a finalizaci této zprávy. Do června 2020 poté následovalo několik kol vzájemného hodnocení v rámci odborné komunity programu EUFORGEN.

Publikovaná práce Genetické aspekty spojené s produkcí a využitím reprodukčního materiálu lesních dřevin (RM): Shromažďování vědeckých podkladů pro tvorbu pokynů a nástrojů k podpoře rozhodování pro efektivní hospodaření s reprodukčním materiálem; Gömöry et al., 2021, tak představuje další příklad výsledku mezinárodní odborné spolupráce charakteristické pro činnost programu EUFORGEN již po více než dvě desetiletí.

Obsah a zaměření publikovaných aktualizovaných poznatků o geneticky podmíněných charakteristikách reprodukčního materiálu lesních dřevin přitom vychází ze základního předpokladu, že důkladná znalost genetických charakteristik reprodukčního materiálu je rozhodujícím faktorem pro tvorbu kvalitních lesních porostů, které budou schopny odolávat negativním důsledkům probíhajících změn a svou adaptabilitou tak přispět k dalšímu vývoji lesních ekosystémů a jejich trvalé udržitelnosti.

Michele Bozzano, Koordinátor programu EUFORGEN, prosinec 2020