Aktuality

Jan Cukor získal prestižní cenu

Významné ocenění si z letošního veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích odvezl náš kolega Ing. Jan Cukor, Ph.D., z Útvaru myslivosti.

Z rukou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly převzal ocenění za 2. místo v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce v roce 2022.

Cenu získal za recenzovaný odborný článek „Produkce biomasy, stabilita lesních porostů, sekvestrace uhlíku a změny v půdním profilu po zalesnění zemědělské půdy původními dřevinami v podhorském pásmu České republiky“ (Biomass productivity, forest stability, carbon balance, and soil transformation of agricultural land afforestation: A case study of suitability of native tree species in the submontane zone in Czechia).

Zalesnění neproduktivních zemědělských půd představuje obrovský potenciál produkce dřevní hmoty jako obnovitelné suroviny a zároveň poskytuje další mimoprodukční funkce lesa, mezi které patří sekvestrace uhlíku. Produkce biomasy a akumulace uhlíku je na zalesněných zemědělských půdách prokazatelně vyšší než na trvale lesních půdách a je zásadně ovlivněna druhem dřeviny. Produkce porostů domácích dřevin, jako je javor klen či lípa srdčitá je v porovnání s rychle rostoucími dřevinami stabilní a trvale udržitelná. Zalesňování zemědělské půdy proto může v této turbulentní době představovat jeden z klíčových nástrojů zmírňování dopadů globálních změn klimatu, s jejichž projevy se setkáváme stále častěji.