Aktuality

Koncepce resortního výzkumu, vývoje a inovací, 2016-2022, je na webu MZe ČR

Novým materiálem, kterým se bude řídit zemědělský výzkum v následujících letech, je Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 (dále jen „Koncepce“), která byla schválena usnesením vlády České republiky dne 3.2.2016 č. 82.

Strategickým posláním českého zemědělství je podílet se na trvalém zajištění potravinového zabezpečení na národní a evropské úrovni a přispět k energetické soběstačnosti ČR, při zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti a při podstatném zlepšení ochrany využívaných přírodních zdrojů, vztahů k tvorbě krajiny, rozvoji venkova a zvyšování rekreačního potenciálu, a to s ohledem na probíhající klimatickou změnu. Vizí výzkumu, vývoje a inovací resortu Ministerstva zemědělství je „Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií“. Pro naplnění poslání a vize jsou definovány tři klíčové oblasti:

  • Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
  • Udržitelné zemědělství a lesnictví
  • Udržitelná produkce potravin

V rámci těchto klíčových oblastí se s různou vahou uplatní celkem devět výzkumných směrů: půda, voda, biodiverzita, lesnictví a navazující odvětví, rostlinná produkce a rostlinolékařství, živočišná produkce a veterinární medicína, produkce potravin, zemědělská technika a bioekonomie.