Aktuality

Laudatio Dr. Dirk Roger Eisenhauer

Dr. Dirk Roger Eisenhauer má velmi blízký vztah k českému i slovenskému lesnictví. Je absolventem Lesnické fakulty TU Zvolen, kde složil i doktorskou zkoušku. Od dob, kdy začal pracovat v Saských státních lesích, se odvíjí jeho úzká spolupráce nejen s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, ale rovněž se státními lesy a dalšími lesnickými institucemi v České republice.

V devadesátých letech dvacátého století se pod vedením Dr. Eisenhauera účastnila Saská delegace přípravy dvou lesnických vědeckých konferencí v Krušných horách. Intenzivní výměna informací se Saskem mimo jiné přispěla k objasnění imisních poškození, která vznikla na porostech smrku ztepilého po zimě 1995/96 a také k určení příčin poškození březových porostů v roce 1997.

Velmi významná spolupráce probíhala v oblasti chemických meliorací lesních porostů. Zatímco Sasko rozeběhlo systematické vápnění po imisních škodách z roku 1997, v České republice vedlo k obnově plošného leteckého vápnění až rozsáhlé žloutnutí a chřadnutí lesních porostů v západním Krušnohoří v letech 1998 a 1999. Obě strany spolupracovaly a dodnes spolupracují při tvorbě metod pro výběr ploch, a metod pro kontrolu aplikací, sdílejí rovněž výsledky hodnocení střednědobé i dlouhodobé účinnosti těchto opatření.

Nejblíže však Dr. Eisenhauerovi byla vždy problematika pěstování lesa. Na četných exkurzích v Sasku jsme obdivovali, jak se zde postupně daří měnit druhovou i věkovou strukturu lesních porostů ve prospěch větší stability lesů a to i s tím, aby byly trvale naplněny produkční i mimoprodukční funkce, které lesní ekosystémy poskytují společnosti. Zjevně se zde dařilo postupně nastolovat i rovnovážný stav mezi zvěří a stavem lesa, bez něhož se obnova stabilních lesů nemůže obejít.

Tak jako my jsme se inspirovali na návštěvách v Sasku, navštěvuje i Dr. Eisenhauer často Českou republiku, kde máme možnost diskutovat problematiku přeměn lesních porostů i ekologie lesa na našich četných výzkumných plochách. Z iniciativy Dr. Eisenhauera i vedení VÚLHM se již tradičně konají setkání pracovníků výzkumného ústavu a Kompetenčního Centra Saských státních lesů, kde máme možnost diskutovat aktuální problémy dotýkající se lesnického výzkumu i lesnictví jako takového. Tato spolupráce již dalece přesahuje Krušnohorský region.

Dr. Eisenhauer je dlouholetým členem redakční rady časopisu Journal of Forest Science, v letech 2002–2006 byl členem Vědecké rady VÚLHM.

Za zásluhy o lesnický výzkum a spolupráci mezi sousedními státy a výzkumnými institucemi byla Dr. Dirku Rogeru Eisenhauerovi udělena stříbrná medaile u příležitosti 100. výročí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Medaili slavnostně předal 14. října ředitel VÚLHM Vít Šrámek na slavnostní konferenci v Průhonicích.

Redakce