Mezinárodní projekty

Adaptace lesů na změnu klimatu v Brdské vrchovině – LIFE Adapt Brdy
Hlavním cílem projektu LIFE Adapt Brdy je adaptace lesních porostů na změnu klimatu na území Brdské vrchoviny (území bývalého vojenského prostoru), zvýšení jejich schopnosti odolávat biotickým a abiotickým faktorům. Důležitá je také replikace dobré praxe přírodě blízkého managementu v jiných lokalitách ve střední Evropě. Projekt úzce souvisí se Strategií EU pro přizpůsobení se změně klimatu a Lesní strategií EU do roku 2030. Více o projektu zde: https://adaptbrdy.czu.cz/cs

 

Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů
Cílem projektu je obnova lesního prostředí na velkoplošných kalamitních holinách při využití alternativních postupů, které povedou k vyšší biodiverzitě a zlepšení stavu lesních ekosystémů. Výsledek realizace bude sloužit jako příklad dobré praxe pro další vlastníky lesů zasažených kůrovcovou kalamitou. Projekt je realizován na lesním majetku Lesního družstva obcí (LDO) Přibyslav, který se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny (Kraj Vysočina) postižené velkoplošným rozpadem smrkových porostů v důsledku gradace podkorního hmyzu v posledních letech. Více o projektu na https://www.novylesjinak.cz/

 

Management biotopů s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovské hory
Cílem projektu je podpora a stabilizace zbytkové populace tetřívka v zájmové oblasti. Podpora bude realizována prostřednictvím mozaikovitého otevření zarůstajících biotopů a doplnění porostů vhodných dřevin (jeřábu ptačího). Tímto managementovým opatřením vzniknou otevřené plochy vhodné pro tok a hnízdění tetřívka. Odstraněním sukcesní vegetace budou zároveň omezena stanoviště vhodná pro predátory hnízd a dospělých jedinců tetřívka. Partnery projektu jsou Vojenské lesy a statky, s. p., a Norwegian Institute for Nature Research (NINA). Více o projektu na pomahametetrivkovi.cz

 

Management tetřívka obecného (Stabilization and development of black grouse (Tetrao tetrix) population in the Czech Republic based on the Norwegian knowledge)
Na základě dramatického poklesu populace tetřívka obecného v České republice a zjištěného obdobného trendu ve Skandinávii navázali zaměstnanci VÚLHM, v. v. i., spolupráci s Norským ústavem pro výzkum přírody (Norwegian Institute for Nature Research, NINA). Součinnost byla zahájena v rámci první výzvy Bilaterálního fondu Norských grantů, v podprogramu „Trolltunga“. Více o projektu zde.

 

 

Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Projekt č. 070 „Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční spolupráce“ (04/2017-03/2020). Cílem projektu je vyhodnotit možnosti využití kalů z čistíren odpadních vod a navrhnout postupy jeho víceúčelového využití v cílovém regionu.

Lead partner:
IKomStiftland, öffentlicher Zweckverband

Partneři projektu:
Technologiezentrum Energie Ruhstorf, CHEVAK Cheb, a. s., VÚLHM

 

COST CZ
COST je evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí – ACTION. COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká a Slovenská federativní republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy a ne samostatné instituce.

Projekty VÚLHM v rámci Programu COST CZ (LD) / Doména – Forests, their Products and Services (FPS):

AKCE FP1106: STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events a SynthesiS
Projekty:
Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 (doba řešení: 2013–2016)
Hodnocení geneticky podmíněných charakteristik lesních dřevin v rámci předpokládaných změn prostředí na příkladu introdukovaného druhu Pinus contorta (doba řešení: 2013–2016)

AKCE FP1202: MaP-FGR – Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest tree to climate change in Europe
Projekty:
Studium genetické diverzity populací borovice lesní zahrnující i okrajové ekotypy v České republice pomocí DNA analýz (doba řešení: 2012–2016)
Spoluúčast ČR při realizaci zásadních opatření zaměřených na ověření adaptability ohrožených druhů lesních dřevin v souvislosti s probíhajícími změnami prostředí v Evropě s využitím testování vybraných druhů rodu Abies v různých stanovištních podmínkách (doba řešení: 2014–2016)

AKCE FP1206: EuMIXFOR – European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management
Projekt: Koloběh živin ve smíšených lesích (doba řešení: 2013–2017)

Zahraniční spolupráce Výzkumné stanice Opočno je zaměřena na využívání a rozšiřování současných kontaktů s obdobnými pracovišti v jiných státech (výzkumné instituce, univerzity). Pozornost je věnována i spolupráci s majiteli (nebo hospodařícími subjekty) lesů v zahraničí. Dlouhodobá zahraniční spolupráce je realizována zejména formou:

  • Výroční konference pracovišť Pěstování lesa (TU Zvolen, NLC Zvolen, Univerzita Zagreb, ČZU, MENDELU).
  • Výroční konference Sekce produkce – Svazu německých lesnických ústavů (Deutscher verband forstlicher forschungsanstalten – sektion ertragskunde, podrobnosti na http://sektionertragskunde.fvabw.de/. Zasedání se zúčastňují zástupci univerzit, výzkumných ústavů a majitelů lesů z Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovenska a ČR.
  • Mezinárodní spolupráce v problematice zajišťování obnovitelných zdrojů – biomasy (spolupráce s Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF (Magdeburg) na projektu Biomass Logistics – Saxony-Anhalt Interregional (podrobnosti na http://www.green-logistics.iff.fraunhofer.de/).
  • Mezinárodní spolupráce v rámci členství v pracovní skupině IUFRO (Working Party 1.01.08 – Ecology and Silviculture of Spruces, podrobnosti na: http://www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10100/10108/).

EHP FONDY 2009–2014

Program CZ02: BIODIVERZITA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY / MONITOROVÁNÍ A INTEGROVANÉ PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ/ ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU

Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů.
Projekt: Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (doba řešení: 2015–2016)