Mezinárodní projekty

Management tetřívka obecného (Stabilization and development of black grouse (Tetrao tetrix) population in the Czech Republic based on the Norwegian knowledge)

Na základě dramatického poklesu populace tetřívka obecného v České republice a zjištěného obdobného trendu ve Skandinávii navázali zaměstnanci VÚLHM, v. v. i., spolupráci s Norským ústavem pro výzkum přírody (Norwegian Institute for Nature Research, NINA). Součinnost byla zahájena v rámci první výzvy Bilaterálního fondu Norských grantů, v podprogramu „Trolltunga“. Více o projektu zde.

 

Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Projekt č. 070 „Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční spolupráce“ (04/2017-03/2020). Cílem projektu je vyhodnotit možnosti využití kalů z čistíren odpadních vod a navrhnout postupy jeho víceúčelového využití v cílovém regionu.

 

 

Lead partner:
IKomStiftland, öffentlicher Zweckverband

Partneři projektu:
Technologiezentrum Energie Ruhstorf, CHEVAK Cheb, a. s., VÚLHM

 

 

COST CZ

COST je evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí – ACTION. COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká a Slovenská federativní republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy a ne samostatné instituce.

 

 

Projekty VÚLHM v rámci Programu COST CZ (LD) / Doména – Forests, their Products and Services (FPS):

AKCE FP1106: STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events a SynthesiS

Projekty:

Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 (doba řešení: 2013–2016)

Hodnocení geneticky podmíněných charakteristik lesních dřevin v rámci předpokládaných změn prostředí na příkladu introdukovaného druhu Pinus contorta (doba řešení: 2013–2016)

AKCE FP1202: MaP-FGR – Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest tree to climate change in Europe

Projekty:

Studium genetické diverzity populací borovice lesní zahrnující i okrajové ekotypy v České republice pomocí DNA analýz (doba řešení: 2012–2016)

Spoluúčast ČR při realizaci zásadních opatření zaměřených na ověření adaptability ohrožených druhů lesních dřevin v souvislosti s probíhajícími změnami prostředí v Evropě s využitím testování vybraných druhů rodu Abies v různých stanovištních podmínkách (doba řešení: 2014–2016)

AKCE FP1206: EuMIXFOR – European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management

Projekt: Koloběh živin ve smíšených lesích (doba řešení: 2013–2017)

Zahraniční spolupráce Výzkumné stanice Opočno je zaměřena na využívání a rozšiřování současných kontaktů s obdobnými pracovišti v jiných státech (výzkumné instituce, univerzity). Pozornost je věnována i spolupráci s majiteli (nebo hospodařícími subjekty) lesů v zahraničí. Dlouhodobá zahraniční spolupráce je realizována zejména formou:

  • Výroční konference pracovišť Pěstování lesa (TU Zvolen, NLC Zvolen, Univerzita Zagreb, ČZU, MENDELU).
  • Výroční konference Sekce produkce – Svazu německých lesnických ústavů (Deutscher verband forstlicher forschungsanstalten – sektion ertragskunde, podrobnosti na http://sektionertragskunde.fvabw.de/. Zasedání se zúčastňují zástupci univerzit, výzkumných ústavů a majitelů lesů z Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovenska a ČR.
  • Mezinárodní spolupráce v problematice zajišťování obnovitelných zdrojů – biomasy (spolupráce s Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF (Magdeburg) na projektu Biomass Logistics – Saxony-Anhalt Interregional (podrobnosti na http://www.green-logistics.iff.fraunhofer.de/).
  • Mezinárodní spolupráce v rámci členství v pracovní skupině IUFRO (Working Party 1.01.08 – Ecology and Silviculture of Spruces, podrobnosti na: http://www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10100/10108/).

EHP FONDY 2009–2014

Program CZ02: BIODIVERZITA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY / MONITOROVÁNÍ A INTEGROVANÉ PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ/ ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU

Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů.

Projekt: Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (doba řešení: 2015–2016)