Aktuality

Naši kolegové Jakub Černý, Ondřej Špulák a Jan Leugner výrazně zabodovali ve vědeckých soutěžích na letošní Zemi živitelce

Na výstavě Země živitelka byla tradičně předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2023 – Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Foto: zleva – Jan Leugner, Jakub Černý, Vít Šrámek, ministr Mgr. Marek Výborný

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji v obou kategoriích předal ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný spolu s předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

V letošním ročníku se do soutěže o Ceny ministra přihlásilo celkem 59 návrhů – 28 na Cenu pro mladé vědkyně a vědce a 31 na Cenu za nejlepší realizovaný výsledek.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce za rok 2023:

První místo: Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, za výsledek druhu Jimp – recenzovaný odborný článek „Potenciál introdukovaných dřevin pro lesnické rekultivace v kontextu klimatické změny“ (Production potential, biodiversity and soil properties of forest reclamations: Opportunities or risk of introduced coniferous tree species under climate change)

Rozloha člověkem degradovaných území stále narůstá, tak jako vliv klimatické změny způsobující rozsáhlé hynutí porostů domácích dřevin. Jedním z přelomových řešení je využití introdukovaných dřevin. Inovativní výsledek hodnotí potenciály a rizika nepůvodních dřevin a přináší jasně definované pěstební zásady pro lesnické rekultivace v období klimatické změny.

Druhé místo: Ing. Jakub Černý, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., za výsledek druhu Jimp – recenzovaný odborný článek „Terénní měření efektivního indexu listové plochy vegetačního pokryvu pomocí optického zařízení“ (Field Measurement of Effective Leaf Area Index using Optical Device in Vegetation Canopy)

Článek prezentuje metodický postup měření efektivního indexu listové plochy (LAI) novým přístrojem LaiPen LP 110, který byl vyvinutý autory výsledku a firmou PSI, ČR. LAI kvantifikuje množství asimilačního aparátu v ekosystému a je styčnou plochou mezi vegetací a atmosférou, kde probíhají fyziologické procesy včetně fotosyntézy. Proto LAI vstupuje do řady modelů (koloběh C a vody, toky energie) a je používán pro exaktní hodnocení zdravotního stavu vegetace.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2023:

Druhé místo: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., za výsledek druhu Jimp – recenzovaný odborný článek „Průběh akumulace a tání sněhu měřené novými automatickými sněhoměrnými zařízeními na třech modelových lokalitách“ (Snow cover accumulation and melting measurements taken using new automated loggers at three study locations)

Článek analyzuje tříleté testování nového sněhoměrného zařízení, na jehož vývoji se autoři podíleli, v reálných podmínkách výškového transektu v horách. Byly ověřeny přednosti i limity zařízení, které dosahuje relativně vysoké přesnosti i v případě nepříznivých klimatických podmínek. Zároveň byl stanoven dosud neznámý rámcový podíl evaporace (tj. výparu) ze sněhu v průběhu zimy, závisející na nadmořské výšce.

Cenu převzal zástupce: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., (ředitel VÚLHM, v. v. i.)

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky: Ing. Jan Leugner, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., za výsledek druhu Ztech – ověřená technologie „Sadební materiál populací horského smrku pro oblasti vysokých depozic N“.

Cílem technologie je posílit přirozený podíl odolných jedinců (s klimaxovou strategii růstu) v horských podmínkách při obnově lesa a tím přispět k posílení budoucí stability porostů. Zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategii růstu v horských populací smrku při umělé obnově lesa umožní efektivně zvyšovat genetickou kvalitu a stability nově zakládaných lesních porostů také v horských polohách s vysokou depozicí dusíku.

Lesničtí vědci tak letos dosáhli mimořádného úspěchu a na Zemi živitelce získali v soutěžích polovinu cen.

Více informací o soutěžích najdete zde.